วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

วันแรก อธิบดี ปค. มอบนโยบาย “ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” เตรียมสร้างเครือข่ายผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยกล่าวว่า บทบาทการทำงานของชาวปกครองต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีมิติเวลา ต้องสร้างเครือข่ายผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปสู่ผลผลิต ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับที่น้องประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้วางแนวทางในการสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ ดังนี้

1. ด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เน้นให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมขยายผลโครงการพระราชดำริที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ควรต้องหาจุดเด่นของอำเภอ และพิจารณาจัดทำโครงการที่มีในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมเพื่อเชิดชูพระนามฯ

2. ด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มุ่นเน้นการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และต่อไปจะมีระบบการรายงานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด อำเภอ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งนี้ขอให้นายอำเภอให้ความสำคัญกับศูนย์ดำรงธรรม ให้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหา และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

3. ด้านหมู่บ้านเข้มแข็ง การสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) หรือโครงการอื่นที่เป็นไปในแนวทางตามโครงการนี้ เช่น หมู่บ้านปลอดยาเสพติด หมู่บ้านศีล 5 บ้านสวยเมืองสุข โดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ส่วนการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ใช้สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเครื่องมือในการประเมินอีกทางหนึ่ง

4. ด้านงานทะเบียนและสัญชาติ ต้องเร่งรัดกรณีบุคคลไร้รัฐ ที่มีในประเทศไทยให้มีสถานะ โดยให้สำนักทะเบียนจัดชุดลงไปในพื้นที่พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

5. ด้านการบริการประชาชน โดยการยกระดับการบริการประชาชน ให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก GECC นอกเหนือจากสำนักทะเบียน รวมไปถึงที่ปกครองอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดอีกด้วย ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว บริการด้วยรอยยิ้ม ตอบสนองความต้องการของประชาชน

สำหรับการบริหารงาน โดยเน้นหลักบริหาร การวางแผนการทำงาน รวบรวมข้อมูล รวบรวมปัญหา รวมรวมทางออก มีการติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลการทำงาน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ สร้างวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอำเภอ

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติม ถึงแนวทางการใช้ชีวิตให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ การทำงานในแต่ละครั้ง อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนคนหนึ่ง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยหน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ การทำให้ทุกข์ของประชาชนน้อยลง สุขมากขึ้น เมื่อประชาชนมีความสุข ก็จะทำให้มีกำลังใจในการทำงาน เกิดความปิติ ส่งผลบุญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ขอบคุณภาพ/ข่าว : กรมการปกครอง