วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป) “มนตรี” ส่งไม้ต่อ “ประจวบ” ภาค 5 จัดพิธีส่งและรับมอบหน้าที่ “ผบช.ภ.5” สมเกียรติ

ที่ลานสโมสรอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีส่งและรับมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ระหว่าง พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

ทั้งนี้ก่อนการลงนามส่งและรับมอบหน้าที่ พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รอง ผบก.อก.ภ.5 กล่าวรายงานว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 317 ราย โดยแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 ดำรงตำแหน่ง ผบช.สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5 ดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.5 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีเล่มที่ 1 ตอน 2 ประเภทบุคคล ลักษณะที่ 15 บทที่ 1 กำหนดให้มีการส่งและรับมอบหน้าที่ของ
ข้าราชการตำรวจ เมื่อข้าราชการตำรวจพ้นหน้าที่ หรือได้รับการแต่งตั้งย้ายสังกัด เพื่อให้การบังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มิให้เสียหายต่อทางราชการ ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

จากนั้นเป็นการลงนามส่งและรับมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ต่อด้วยการส่งและรับมอบธงประจำหน่วย จากนั้น พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 ได้กล่าวส่งมอบหน้าที่ โดยกล่าวว่า การส่งมอบหน้าที่ ถือเป็นระเบียบ และธรรมเนียมที่จะต้องปฏิบัติเมื่อมีการพ้นจากหน้าที่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และเพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทุกท่าน

“ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 รวมถึงประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ การปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้านจากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ของตำรวจภูธรภาค 5 ทำให้ภารกิจของตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตามนโยบายของรัฐบาล ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง”

“สำหรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะผู้นำที่ดี รวมถึงเป็นผู้เข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การบังคับบัญชา และการบริหารงานของท่าน ทำให้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลำดับ”

ต่อจากนั้น พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5 ได้กล่าวรับมอบหน้าที่ โดยกล่าวว่า ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ รับราชการและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่จนดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.5 เป็นผู้บังคับบัญชาที่พวกเราเคารพนับถือ เป็นพี่ที่มีแต่ความเมตตาและดูแลพวกเรามาโดยตลอด

“ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน ท่านได้บริหารหน่วยด้วยความตั้งใจทุ่มเท เสียสละ สร้างสรรค์ และเป็นผู้นำที่ดีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านได้สร้างคุณูปการให้แก่ตำรวจภูธรภาค 5 มากมาย ทำให้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคับบัญชา ทั้งระดับรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง”

 

“สำหรับการรับมอบตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในวันนี้ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดถือและดำเนินการตามแนวทางที่ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ได้ดำเนินการมา เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา”