“บิ๊กฉิ่ง” ลงนามโยก 34 รองพ่อเมืองระดับต้น ภาคเหนือแทบไม่ขยับ

โยก 34 รองผู้ว่าระดับต้น “รองตุ้ม” ขยับจากตากไปเป็นรองพ่อเมืองกว๊าน “รองแตน” อดีต พช.เชียงใหม่ รองปัตตานีขยับมานั่งรองพ่อเมืองรถม้า คนสนใจมาก เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. ถึงกับล่ม

วันที่ 30 ก.ย. 62 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐๕๓/๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ.ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๕/ว ๑๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงย้ายข้าราชการ จำนวน ๓๔ ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นตันไป

ทั้งนี้บัญชีย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๓๔ ราย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐๕๓ /๒๕๖๒ โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิริชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์