Chiangmai Street Arts @ สันป่าตอง เปิดพื้นที่ให้ชุมชนสร้างสรรค์งานศิลป์

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts สร้างโอกาสให้คนในชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปกรรม เรื่องราวของชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน”

วันที่ 29 ก.ย. 62 ที่ วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในอำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมชุมชน บนพื้นที่สาธารณะร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นงานศิลปกรรมอันน่าภาคภูมิใจ ที่เกิดจากเรื่องราวของชุมชนโดยคนในชุมชนร่วมเป็นจ้าของ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจย้อนกลับสู่ชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นจุดเริ่มต้นนี้จะสามารถพัฒนาสู่พื้นที่เศรษฐกิจทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนได้ ด้วยการนำเนื้อหาและความคิดเห็นต่างๆ ของประชาชนมาสร้างสรรค์ร่วมกันให้เป็นงานศิลปะที่จะอยู่กับชุมชนนั้นๆ ตลอดไป โดยจัดภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับรากฐานสู่ระดับประเทศ

จากนั้น นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ได้เดินเยี่ยมชม กาดก้อม กองเตียว ซึ่งเป็นตลาดพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน พืชผักสวนครัว อาหารพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรม และสินค้าภูมิปัญญา ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์พื้นบ้าน ให้ลูกหลานและนักท่องเที่ยว หวนระลึกถึงบรรยากาศตลาดเก่าซึ่งหาชมยากในปัจจุบัน ทั้งนี้ “กาดก้อม กองเตียว” เปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป