วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ทำความรู้จักพ่อเมืองเชียงใหม่ คนใหม่…นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

เส้นทางก้าวสู่การเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด ของคนชื่อ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ หรือ “ผู้ว่าจอย บอกตรงๆ ได้ว่า น้อยยิ่งกว่าน้อยที่ใครจะได้เป็นดุจเช่นผู้ว่าจอยได้รับ….

วันที่ 29 มีนาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่ง คสช.ที่ 12/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม โดยให้ย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี

พร้อมกันนั้นแต่งตั้งให้ นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้ นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และให้ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงคมนาคม และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่ง คสช.ที่ 20/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แต่งตั้งให้ผู้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ตามคำสั่ง คสช.ที่ 12/2559 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ในจังหวัดที่รักษาการอยู่ โดยให้มีผลทันที ณ วันประกาศคำสั่ง คสช. ในราชกิจจานุเบกษา

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สำหรับประวัติส่วนตัว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิลำเนา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2503 ซึ่งนั่นเท่ากับว่า..

“ผู้ว่าจอย” เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อีก 2 ปี!!!

ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๘๐ วิทยาลัยการปกครอง
หลักสูตรผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ รุ่นที่ ๓ วิทยาลัยการปกครอง
หลักสูตรจ่าจังหวัด รุ่นที่ ๙ วิทยาลัยการปกครอง
หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๘ วิทยาลัยการปกครอง
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๙ สถาบันดำรงราชานุภาพ
หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๕๗ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการรับราชการ
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ นักการช่าง ๓ กรมประมวลข่าวกลาง
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๗ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ เจ้าพนักงานปกครอง ๔ สำนักการศึกษาท้องถิ่นกรมการปกครอง
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ นักวิชาการศึกษา ๕ สำนักการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง
๒๑ มกราคม ๒๕๓๔ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒ มกราคม ๒๕๔๔ จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๒๙ มีนาคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่