ติวเข้มกฎหมายป่าไม้ ก่อนวันบังคับใช้ 28 พ.ย. 62 เรียกหน่วยปฏิบัติกว่า 200 คน สร้างความเข้าใจ

15 ก.ย. 2019
2346

ที่ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมศักยภาพความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้

การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้แก่บุคคลากรจากหน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองอำนวยความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำการปกครองอำเภอท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ รวมกว่า 200 คน จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน

นายปิยะพงษ์ฯ กล่าวว่า โครงการอบรมเสริมศักยภาพความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ จัดขึ้นภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ สร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559, พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีป่าไม้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ จากสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่, กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาร่วมกันบรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้กฎหมายป่าไม้ได้มีการปรับปรุงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งตราขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดยจะมีผลบังคับ 180 วัน ถัดจากวันที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะครบ 180 วันในวันที่ 25 พ.ย. 62 นี้ โดยทั้ง 2 ฉบับมีบทเฉพาะกาลที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติ อาทิ ใน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 ในบทเฉพาะกาล บัญญัติไว้ว่า “ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทากินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” นั่นหมายความว่า นับจากวันที่ 25 พ.ย. 62 ไปอีก 220 วัน การสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นต้น