วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ฤกษ์ดี “วันที่ 9 เดือน 9” อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ หลังใหม่

วันที่ 9 ก.ย. 62 ที่สนามหญ้าหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าภาพหลักของงาน นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรี มากกว่า 500 คน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

หลังจากพิธีทางศาสนา โดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เป็นประธานสงฆ์ ได้เจิมเหนือประตูทางเข้าอาการที่ว่าการอำเภอฯ จากนั้น นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้น นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อประธานในพิธี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ก่อนที่จะประกอบพิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย และบันทึกภาพร่วมกับข้าราชการจังหวัด อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เป็นเสร็จพิธีการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นอ.เมืองเชียงใหม่ รายงานถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ว่า อำเภอเมืองเชียงใหม่มีอาณาบริเวณเป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาไทย อันมีนามว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” กษัตริย์ผู้สร้างนครเชียงใหม่คือ พญามังรายมหาราช ทรงรวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยให้เป็นผืนผ้าปฐพีเดียวกัน รวมเป็นอาณาจักรล้านนาไทย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2442 และมีอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2472 อาคารที่ว่าการอำเภอนั้นตั้งอยู่ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังเก่า)

ต่อมาปี พ.ศ.2531 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครองให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้านหน้าทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ (หลังเดิม) เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น รูปทรงศิลปะล้านนา ในวงเงิน 5.8 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2532 และให้บริการประชาชน จนถึงเดือนสิงหาคม 2561 ได้ย้ายมา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน

สำหรับอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หลังปัจจุบันนี้ กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่นี้เมื่อปี พ.ศ.2559 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ในวงเงินงบประมาณ 12,095,000 บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 แล้วเสร็จในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 จนถึงปัจจุบัน

อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 166.472 ตารางกิโลเมตร หรือราว 104,016 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอแม่ริม ทิศใต้ติดกับอำเภอสารภี และอำเภอหางดง ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสารภี อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง ทิศตะวันตกติดกับอำเภอแม่ริม และอำเภอหางดง อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน โดยภาพรวมแล้วประชากร ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รับราชการ รวมถึงอาชีพรับจ้าง

อำเภอเมืองเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครองเป็นในและนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 14 ตำบล แบ่งพื้นที่ในการบริหารงานออกเป็น 4 แขวง พื้นที่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 1 แห่ง มีประชากรที่ปรากฏตามข้อมูลสำนักทะเบียน จำนวน 234,856 คน โดยไม่รวมประชากรแฝงและนักท่องเที่ยว