วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ไอเดียเจ๋ง ผุดโครงการ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” หวังกระพือองค์ความรู้ให้กว้างไกลครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค

12 มิ.ย. 2019
2356

กรมการข้าว ผสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ และ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรฯ จัดโครงการนำร่องโรงเรียน “ปุ๋ยสั่งตัด” ทางอากาศ ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบพื้นที่เชียงใหม่ น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ร่วมกัน สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป

นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประธานโครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ เปิดเผยว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปุ๋ยสั่งตัด ได้ให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกันดำเนินการ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ขับเคลื่อนในด้านการฝึกอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เพราะข้อมูลจากกรมการข้าวในปี 2560 ประเทศไทยมีพื้นที่นาทั้งประเทศกว่า 56 ล้านไร่ แต่มีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดแค่ 23,000 ไร่ หรือแค่ 0.4 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ถือว่าน้อยมาก แต่ถ้าถ้าชาวนาทั้งประเทศหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยไปได้ถึงปีละกว่า 14,000 ล้านบาท

สาเหตุสำคัญพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดินและปุ๋ยสำหรับผลิตข้าวไม่ถูกต้อง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คิดค้นเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเกษตร) ผู้คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภททีมปี 52 ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการให้ธาตุอาหารแก่พืชตามสภาพของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปช่วยลดต้นทุนด้านการเกษตร และทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงทำการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องดินและเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในหน่วยงานต่างๆ มากว่า 17 ปี ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แพร่หลายต่อไป

สำหรับโครงการ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” เป็นโครงการที่ดำเนินการการจัดการเนื้อหา การผลิตรายการ และการเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดออกสู่สาธารณชน ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทั้ง 4 ภูมิภาค ในระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ และยังสามารถรับชม-รับฟัง ทั้งภาพและเสียงผ่าน Mobile Application ทั้งในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านสื่อโซเชียล Facebook Live , YouTube Live ซึ่งสามารถรับชม-รับฟังย้อนหลังได้ เพื่อให้เกษตรกรไทย บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป นำไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม

โครงการความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการนำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ไปใช้ในการปลูกข้าว ให้แก่ เกษตรกร บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” แบบครบวงจร และเพื่อดำเนินการให้เป็นโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศต้นแบบ ในการพัฒนาและต่อยอดโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็นต้นแบบในการขยายโครงการต่อไป โดยเบื้องต้นได้นำร่องให้เกษตรที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ นำไปใช้ได้จริงและนำไปเผยแพร่ จำนวน 40 คน ก่อนจะประเมินผลเพื่อพัฒนาและขยายผลของโครงการระยะต่อไป ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย โดยการน้อมนำในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ร่วมกัน สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้จะมีการเปิดโครงการความร่วมมือ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ 053-491862-3