วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

เข้ม!! ต้องปลอดยาฯ 100 เปอร์เซ็นต์ “โปลิเทคนิคลานนา” ประกาศเอาจริงกลางที่ประชุมปฐมนิเทศ

01 มิ.ย. 2019
3756

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. และ ปวส. หวังให้ผู้ปกครองและนักศึกษารับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ เน้นทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการเรียนการสอน อีกทางหวังสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาและผู้ปกครองกว่า 4 พันพรึบร่วมประชุม ย้ำชัดกลางวง “ต้องปลอดยาเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์”

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองรวมกว่า 4 พันคน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของวิทยาลัยฯ ด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องได้รับทราบแนวทางการดำรงชีวิตในวิทยาลัยฯ ที่ถูกต้อง ตลอดระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ รวมถึงเรื่องของการติดต่อประสานงาน และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง เพื่อทราบในเรื่องต่างๆ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจระหว่าง นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และวิทยาลัยฯ อีกด้วย

อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล กล่าวว่า วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา จึงจัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อดำเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษาในทุกๆ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยได้มีการประสานการทำงานกับคณะกรรมการ บริหารเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อจะเป็นอีกแรงหนึ่งในการดูแลนักศึกษาทั้งหมดเมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ จะได้นำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารวิทยาลัยฯได้ให้นโยบายกับอาจารย์ในการสอดส่องดูแลนักศึกษา ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษเรื่องนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่และอาจารย์ที่สอน ณ วิทยาลัยแห่งนี้ จะต้องปลอดสารเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาทั้งในและนอกวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา