วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ด่วน!! เรียกประชุมรัฐสภา เริ่ม 22 พ.ค.62 ตะลึง”101นายพล”พรึบสภาสูง ดัน สนช.อีก69คน รับอานิสงค์ด้วย

14 พ.ค. 2019
2082

ด่วน!!! มี พ.ร.ฏ.เรียกประชุมรัฐสภาแล้ว 22 พฤษภาคม 62 เปิดถกสภานัดแรก ประกาศรับรอง 250 สว. แล้วเช่นกัน พ่วงด้วย สว.สำรองอีก 50 คน “101 นายพล” พรึบสภาสูง 15 อดีตรัฐมนตรีประยุทธ์มีชื่อครบ ฝาก สนช.บุญหล่นทับลากตั้งเป็น สว.อีก 69 คน ประธาน/รองประธาน สนช.ได้อานิสงค์ครบ ประกาศราชกิจจาปุ๊บ สว.เข้ารายงานตัวปั๊บ “วัลลภ ตัง” มาก่อนเป็นคนแรก

 

วันที่ 14 พ.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว และตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ในวันเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 250 คน พ่วงด้วย ประกาศ คสช. กำหนด สว.สำรอง อีก 50 ราย ระบุชัดเป็นไปตามกฎหมายการ พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาฯ ในส่วนสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้า ปรากฏชื่อระดับ “นายพล” ทั้งนายพลสายทหารและนายพลสายตำรวจ มากถึง 101 คน เกือบถึงครึ่งจำนวน สว. ทั้งหมด นอกจากนี้มีรายชื่อ อดีตรัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งลาออกมีผลเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ครบทั้ง 15 คน ได้แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมีชื่อ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ปรากฏในประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก 69 คน ที่ได้รับโอกาสให้ “ไปต่อ” ในขั้วอำนาจนิติบัญญัติ เริ่มตั้งแต่ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. นายกล้านรงค์ จันทิก นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ นายตวง อันทะไชย พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ พลเอก ทวีป เนตรนิยม พลเอก ธีรเดช มีเพียร พลเอก นพดล อินทปัญญา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร นายพีระศักดิ์ พอจิต พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายมณเฑียร บุญตัน พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ นายยุทธนา ทัพเจริญ พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร พลเอก วลิต โรจนภักดี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ พลเอก สกล ชื่นตระกูล พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา นายสม จาตุศรีพิทักษ์ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม นายสมชาย แสวงการนายสมบูรณ์ งามลักษณ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล พลเอก อักษรา เกิดผล พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ พลเอก ดนัย มีชูเวท พลโท อำพน ชูประทุม พลเอก อู้ด เบื้องบน พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ พลเอก โปฎก บุนนาค พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ พลเอก วินัย สร้างสุขดี พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ นายวิทยา ผิวผ่อง พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF

ในส่วน ประกาศ คสช. กำหนด สว.สำรอง อีก 50 ราย ประกาศดังกล่าวระบุว่า เพื่อให้การดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรอง จำนวน 50 คน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0010.PDF

วันเดียวกันนี้ (14 พ.ค. 62) กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐสภา รายงานว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดรับการแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นั้น ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีสมาชิกวุฒิสภาเข้าแสดงตนเป็นคนแรกคือ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ตามด้วย นายพีระศักดิ์ พอจิต และ พลเอก วสันต์ สุริยมงคล ตามลำดับ