เร่งโต SMEs กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจับมืออุทยานวิทย์ ผุดบิ๊กโปรเจคปูทางสู่องค์กรดิจิตอล

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมืออุทยานวิทย์ฯ ม.เชียงใหม่ ปิดบิ๊กโปรเจ็ค เร่งการเติบโต SMEs ภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เตรียมความพร้อมยกระดับภูมิภาคด้วย New S-Curve

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม @Nimman Convention Centre โรงแรมยูนิมมาน จ.เชียงใหม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) และโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-Out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการจำนวน 64 ราย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์การยกระดับเศรษฐกิจโดยยึดหลักโมเดลการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้ก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation Economy) นั้น จึงมอบนโยบายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นหน่วยปฏิบัติในการเร่งผลักดันให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้าง SMEs สู่การเป็น Smart Enterprises โดยจับมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินการและผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดกิจกรรมโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) และโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-Out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคเหนือสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมเร่งการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในรูปแบบการจัดตั้งบริษัทใหม่ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) เป็นโครงการภายใต้โครงการตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของกองทุน แนวทางที่ 3 โครงการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคการผลิตและบริการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน) ที่มีศักยภาพสามารถยกระดับการประกอบธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนผ่านหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น จำนวน 168 ชั่วโมง ผ่านกลไกกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงในการทำแผนเปลี่ยนถ่ายสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Plan) กับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถสร้างผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการนำแผนกลยุทธ์องค์กรไปปรับใช้กับธุรกิจได้ถึง 52 ราย

สำหรับโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-Out และ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) เป็นโครงการที่สร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ให้มีความพร้อมแบบก้าวกระโดดในการร่วมทุนกับนักลงทุนขนาดใหญ่ (Venture Capital) ภายใต้กลไกการผลักดัน Startup รูปแบบใหม่ โดยผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการพิจารณาในด้านศักยภาพจำนวน 32 ราย จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบของ Startup (Pitching) จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และโอกาสในการโชว์ผลงานแก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปจากกิจกรรม Exhibition Showcase ก่อนคัดเลือกรอบสุดท้ายเพียง 12 ราย เพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึกแบบส่วนตัว (Brotherhood) จากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านธุรกิจ Startup การบ่มเพาะธุรกิจและการลงทุน เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน Pitching ชิงทุนสนับสนุนธุรกิจรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท รวมทั้งยังได้รับโอกาสจับคู่ธุรกิจแบบส่วนตัว (Personal Business Matching) กับแหล่งทุนรายใหญ่เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เป็นจริง โดยคาดว่าผู้ประกอบการในโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคเหนือและประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี