วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ด่วน!! กฎหมายท้องถิ่นเข้า สนช. เวลานี้ วัดใจสภาโหวตนายกแค่ 2 วาระ

“สมเจตน์” เอาจริง!! ให้นายกท้องถิ่นรั้งเก้าอี้ได้แค่ 2 วาระ แก้กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ ส่งเข้า สนช. เวลานี้ (24 ม.ค.) วัดใจ สนช. จะโหวตตัดตอนการเป็น “นายกรากงอก” หรือไม่

วันที่ 24 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้เรียกประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการแก้ไขระเบียบวาระใหม่ โดยนำเอากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และกฎหมายท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 6 ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิก สนช. ในวาระ 2 และ 3

ทั้งนี้ในร่างกฎหมายท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก สนช. ได้อภิปรายในวาระรับหลักการ คือประเด็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้อยู่ในวาระ 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 35/2 แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552 โดยแก้ไขให้มาตรา 35/2 วรรคแรกบัญญัติว่า “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” วรรคสองบัญญัติว่า “ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีก เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง”

พร้อมกันนี้กรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 สัตต แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 โดยแก้ไขให้มาตรา 48 สัตต วรรคแรกบัญญัติว่า “นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” และวรรคสองบัญญัติว่า “ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีก เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

เช่นเดียวกันในส่วนของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542 กรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไปในทิศทางเดียวกันคือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

อีกประเด็นสำคัญของ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบลคือ การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้ จำนวนสมาชิกสภา อบต. มีเขตละ 1 คน และให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งแต่เดิมมีเขตละ 2 คน

นอกจากนี้กรรมาธิการยังแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นอายุของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทั้ง นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และ นายก อบต. ต้องมีอายุ 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง แต่เดิมต้องมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์