วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

เอา…ไม่เอา “นายกท้องถิ่นเป็นได้แค่2สมัย” แสดงความเห็นได้

25 ธ.ค. 2018
2157

ด่วน!! สนช. เปิดรับฟังความเห็น “นายก อปท. ห้ามเกิน 2 วาระติดต่อกัน” ปิดรับ 8 ม.ค. 62 นี้

สนช. ลงประกาศในเว็บไซต์ https://www.senate.go.th/view/1/การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ/TH-TH โดยเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ ซึ่งจะ “ปิดรับฟังความเห็น ในวันที่ 8 มกราคม 2562” โดยการเปิดรับฟังความเห็นมีเพียง 2 ประเด็นในลักษณะเดียวกันทั้ง 3 ฉบับ คือ

๑. การกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง ท่านมีความเห็นอย่างไร

๒. การกำหนดให้ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีได้ด้วยท่านมีความเห็นอย่างไร

ทั้งนี้สามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้ที่ : …..
แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
https://www.senate.go.th/view/1/แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ1/TH-TH

ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
https://www.senate.go.th/view/1/แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นกับร่างพระราชบัญญัติ2/TH-TH

ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
https://www.senate.go.th/view/1/แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ3/TH-TH