วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“อรหัตน์สภาสูง” เชียงใหม่ได้แล้ว!!! คัดส่งไปร่อนรวม 48 ราย

ปิดฉากเลือกกันเองระดับจังหวัด เชียงใหม่ได้ “48 อรหัตน์สภาสูง” รวบรายชื่อจาก 10 กลุ่มอาชีพ เตรียมส่งรวมเข่งที่ส่วนกลางโหวตเหลือ 200 เพื่อส่ง คสช.ร่อนเอาแค่ 50

วันที่ 22 ธ.ค. 61 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการลงคะแนนเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับจังหวัด จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เมื่อถึงเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลารายงานตัวตามกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการลงคะแนน โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การเลือกตั้ง สว. ระดับจังหวัด ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงคะแนนเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันคนละ 2 คน คัดเลือกให้ได้ในแต่ละกลุ่มจำนวน 4 คน รวมจะมี สว. ของจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มที่สมัครเองจำนวน 40 คนและจากการแนะนำขององค์กร อีก 8 คน รวมเป็น 48 คน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็น สว. ด้วยตนเอง ใน 10 กลุ่มอาชีพ จำนวน 218 คน มีผู้ไม่มารายงานตัว 6 คน คงเหลือมาลงคะแนนวันนี้ทั้งสิ้น 212 คน สำหรับการลงคะแนนมีผู้สมัครจากกลุ่มองค์กรที่ไม่ต้องลงคะแนนเลือก เนื่องจากมีผู้ผ่านการเลือกจากระดับอำเภอมาสู่ระดับจังหวัดไม่เกิน 4 คน หลังเข้ารายงานตัวก็จะผ่านไประดับประเทศได้ทันที

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ 2560 ได้กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในวาระเริ่มแรกได้กำหนดให้มีกลุ่มจำนวน 10 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข กลุ่มที่ 4 กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง กลุ่มที่ 5 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ กลุ่มที่ 6 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม กลุ่มที่ 7 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 8 กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มที่ 9 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม กลุ่มที่ 10 กลุ่มอื่นๆ (ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอื่นๆ)

สำหรับผลการคัดเลือกกลุ่มต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้ ผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ร.ต.ท.สมสิน ฟังเย็น ส.ต.เกษม โพธิ์ชัย นายนวพจน์ หงส์หิรัญ นายอนุชาติ ธนัญชัย กลุ่มที่ 2 นายบรรจง แก้วเสมอตา นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ นายมีชัย พลอาจ พ.ต.ท.สมบูรณ์ทรัพย์ ลีลอย กลุ่มที่ 3 นายพิชัย พลเยี่ยม นางผ่องพรรณ มากชู นายพรเทพ ศุภราภรณ์ นายอุทัย ขัติยศ กลุ่มที่ 4 นายพัด ไชยวงค์ นายนิธิโรจน์ วันดี นายชัยศิลป์ รินแก้ว นายวิทยา นาระต๊ะ กลุ่มที่ 5 น.ส.จิรฐา แจ่มสุวรรณ น.ส.สมศรี ชูจิตร นางสุรีย์รักษ์ หน่อคำ นายสี พรมวุฒิ

กลุ่มที่ 6 นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์สกุล นายสมชาย เบญจพรชัย นายสุทัศน์ ศรีหิรัญ นายพิทักษ์ เตชะใจ กลุ่มที่ 7 นายสุรพงศ์ พงศ์เดชขจร นางณิชรัตน์ วิรัชช์ดิชพงศ์ นายจำรัส มณีรัตน์ นางปราณี บัวโพช กลุ่มที่ 8 นางปราณี นาคเสน น.ส.โสภา ดวงฤทธิ์ นางราตรี สุทธิสาร นางภาณุทัต อรัญ กลุ่มที่ 9 นายณพัฒนนินนาท จิตรนเรศอาจหาญ นายบุญธรรม โพธิ์เงิน นายจุมพล ชุติมา นายนิกร สายผึ้ง กลุ่มที่ 10 นายจงกล สินทอง นายฝาอัง แซ่ซือ นางพัทธ์ธีรา มีนชัยนันท์ นายมงคล แสนสุขวงค์

ส่วนผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กร กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา กลุ่มที่ 3 นายธวัช นะติกา นายธีระ จันทรรัตน์ กลุ่มที่ 6 นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ กลุ่มที่ 7 นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก กลุ่มที่ 8 นายศักดา ศิลประสิทธิ์ กลุ่มที่ 9 หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช กลุ่มที่ 10 น.ส.จารุวรรณ ชิงชัย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงคะแนนในวันนี้ ก็จะได้ผู้สมัครในระดับจังหวัด ไปลงคะแนนเลือกในระดับประเทศ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นี้ ที่ อาคาร 2 อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อคัดเลือกจากผู้ผ่านการคัดระดับจังหวัด โดยคัดให้ได้ผู้สมัครระดับประเทศจำนวน 200 รายชื่อ จากนั้น กกต. จะส่งรายชื่อให้ คสช. เป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อในขั้นตอนสุดท้าย