วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

แม่แจ่มจัดงาน “วันดินโลก” หวังขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์

03 ธ.ค. 2018
2489

“อาจารย์ยักษ์” เปิดงานวันดินโลก@แม่แจ่ม เชียงใหม่ หลายภาคส่วนจัดแสดงนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับเรื่องดิน” หวังให้เกิดการลดการใช้สารเคมีเข้มข้น ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน สนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

วันที่ 3 ธ.ค.61 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก อำเภอแม่แจ่ม ปี 2561 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คืนชีวิตให้แจ่มด้วยเกษตรอินทรีย์” งานจัดโดยอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรดิน การพัฒนาและอนุรักษ์ดินให้เป็นรูปธรรมและเป็นทิศทางเดียวกัน ที่จะนำไปสู่การสร้างชุมชนต้นแบบ และการทำเกษตรปลอดสารเคมีต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน ทั้งนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ พร้อมกันนี้จะใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เน้นถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดินที่จะส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับ งานวันดินโลก อำเภอแม่แจ่ม ปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ โดยจะนำเสนอศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับเรื่องดิน กิจกรรมตลาดนัดขยะ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ กาดหมั้วคัวฮอมอาหารปลอดสารเคมี (โนโฟม/โนพลาสติก) การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองแม่แจ่ม และการแสดงจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น

ด้าน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า อำเภอแม่แจ่มได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการใช้สารเคมีเข้มข้นในการทำการเกษตร เปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกิจกรรมในงานวันดินโลกนี้ จะมีการลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิ Earth safe กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และบ้านขี้มูก ในการร่วมกันผลิตผักอินทรีย์เพื่อเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนได้บริโภคอย่างปลอดภัย โดยก่อนหน้าได้มีการลงนาม MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 แห่งของอำเภอแม่แจ่ม ที่จะปิดบ่อขยะ และเตรียมความพร้อมในการ Kick Off การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอแม่แจ่มได้ยกระดับเป็น “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ได้ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาจากการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ที่จะลดปัญหาไฟป่าหมอกควันในเชิงระบบ ให้สามารถตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง