วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เร่งผู้ประกอบการให้โตไว!! Spin-Out โครงการเจ๋งกระทรวงอุต

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทย์ มช. ผสานพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจ เปิดตัวโครงการ เร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ “SMEs Spin-Out to Tech Startup” ผนึกกำลังลงนามความร่วมมืออุทยานวิทย์ฯ ภูมิภาคอีก 5 มหาวิทยาลัย พร้อมเปิดตัวพื้นที่ Innospace หนุนภาคเหนือสู่เมืองแห่งนวัตกรรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-Out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผสานพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ผนึกกำลังลงนามความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 6 มหาวิทยาลัย พร้อมเปิดตัวพื้นที่ Innospace คอมมูนิตี้แห่งใหม่ที่ให้บริการพื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจสำหรับ SMEs และ Startup ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ สนับสนุน สร้างโอกาส และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการเดินหน้ายกระดับพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในภาคธุรกิจที่สูงขึ้น โดยผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ พร้อมสร้างโอกาสให้แก่ SMEs ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอีก 5 มหาวิทยาลัย ซึ่งการ Spin-Out เป็นการนำผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ก้าวเดินด้วยตัวเอง ผลักตัวเองออกจากธุรกิจของครอบครัว

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการในฐานะแม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อเร่งการพัฒนาในหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ (SMEs Spin-Out) โดยมีธุรกิจเดิมเป็นพี่เลี้ยง (Brotherhood) พร้อมเสริมขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสู่การเป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ เพื่อขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมหรือเกิดอุตสาหกรรมใหม่ สร้างโอกาสความสำเร็จด้วยการเชื่อมต่อให้ผู้มีความพร้อมและมีศักยภาพได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ กล่าวเสริมอีกว่า ผู้ประกอบการในโครงการฯ จะได้รับคำแนะนำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบ่มเพาะธุรกิจและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและสากลในการเป็นพี่เลี้ยง (Brotherhood) ให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดในภาคธุรกิจอย่างสูงสุด โดยปลายทางของโครงการ ผู้ประกอบการจะมีโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจผ่านกิจกรรม Pitching Challenge ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และโอกาสในการพบนักลงทุน (Venture Capita) ตัวจริงที่พร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยคาดว่าผู้ประกอบการในโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคเหนือและประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ยังได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ (SMEs) ภาคอุตสาหกรรม และ Startup แสดงพลังผสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับภาคการศึกษา ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) และอุทยานวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกับกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innospace คอมมูนิตี้แห่งใหม่ที่ให้บริการพื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจสำหรับ SMEs และ Startup บริเวณอาคาร Unit 1C ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่