วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่จัด ปั่น 2 เมือง เชื่อมสามัคคี

ปั่น 2 เมือง สานสามัคคี……………….วันที่ 24 พ.ย. 61 ที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่น 2 เมือง”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี สร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลไปสู่การเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในการจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหนุนเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อประชาสัมพันธ์