วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

“ปนัดดา” บรรยาย “ตามรอยพระยุคลบาท” ย้ำ…การเป็นคนดี

วันที่ 18 พ.ย.61 ชมรมคนรักในหลวง และจังหวัดนครปฐม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ ประธานคณะกรรมการ และสมาชิก “ชมรมคนรักในหลวง” ภาคกลาง 21 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเป็นประธานในพิธีมอบป้าย “ชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ” และมอบป้าย “บ้านนี้เดินตามรอยพ่อ” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอย่างกว้างขวางแก่ผู้สืบสานพระราชปณิธานอย่างเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษในหัวข้อย่อย “การเป็นคนดี” โดยสรุปว่า …คนดีย่อมรักษาความสุภาพเรียบร้อยเป็นอาจิณ มีความ สม่ำเสมอ ไม่หลงลืมตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่…คนดีย่อมไม่ทำอุจาดลามก ไม่หยาบคาย แต่ต้องรู้จักการให้เกียรติผู้อื่น ทั้งการให้เกียรติสุภาพสตรี ผู้สูงอายุ และเด็ก …คนดีย่อมมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ อะไรควรไม่ควร ไม่ทะลึ่งตึงตัง ตีโพยตีพาย…คนดีย่อมมีจริยวัตรอันเป็นที่รัก เกรงใจ และเชื่อมั่นศรัทธาจากบุคคลที่ตนคบหาสมาคมตลอดจนบุคคลทั่วไป …คนดีย่อมเป็นผู้มีความสง่างามทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความสุขุมคัมภีรภาพ

“…คนดีย่อมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีความเพียร มีความตั้งใจจริง ที่จะให้งานนั้นๆ เกิดผลสำเร็จ นำพาประโยชน์สุขต่อองค์กรและส่วนรวม…คนดีย่อมเป็นผู้ใจดี มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้ใด ไม่ให้ร้ายป้ายสีใคร ไม่ว่ากล่าวผู้คนลับหลังหรือเท่ากับการนินทากาเล ที่ไม่ใช่นิสัยของลูกผู้ชาย…คนดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เอาความดีใส่ตัว เอาความชั่วให้คนอื่น…คนดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง อันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแห่งชีวิตคนทุกคน…คนดีย่อมไม่ประพฤติปฏิบัติชั่ว ไม่กระทำบาป ไม่ข่มเหงรังแก ไม่คิดร้าย หรืออิจฉาริษยาผู้อื่น”