ข่าวสังคม » “ปนัดดา” บรรยาย “ตามรอยพระยุคลบาท” ย้ำ…การเป็นคนดี

“ปนัดดา” บรรยาย “ตามรอยพระยุคลบาท” ย้ำ…การเป็นคนดี

19 พฤศจิกายน 2018
439   0

วันที่ 18 พ.ย.61 ชมรมคนรักในหลวง และจังหวัดนครปฐม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ ประธานคณะกรรมการ และสมาชิก “ชมรมคนรักในหลวง” ภาคกลาง 21 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเป็นประธานในพิธีมอบป้าย “ชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ” และมอบป้าย “บ้านนี้เดินตามรอยพ่อ” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอย่างกว้างขวางแก่ผู้สืบสานพระราชปณิธานอย่างเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษในหัวข้อย่อย “การเป็นคนดี” โดยสรุปว่า …คนดีย่อมรักษาความสุภาพเรียบร้อยเป็นอาจิณ มีความ สม่ำเสมอ ไม่หลงลืมตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่…คนดีย่อมไม่ทำอุจาดลามก ไม่หยาบคาย แต่ต้องรู้จักการให้เกียรติผู้อื่น ทั้งการให้เกียรติสุภาพสตรี ผู้สูงอายุ และเด็ก …คนดีย่อมมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ อะไรควรไม่ควร ไม่ทะลึ่งตึงตัง ตีโพยตีพาย…คนดีย่อมมีจริยวัตรอันเป็นที่รัก เกรงใจ และเชื่อมั่นศรัทธาจากบุคคลที่ตนคบหาสมาคมตลอดจนบุคคลทั่วไป …คนดีย่อมเป็นผู้มีความสง่างามทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความสุขุมคัมภีรภาพ

“…คนดีย่อมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีความเพียร มีความตั้งใจจริง ที่จะให้งานนั้นๆ เกิดผลสำเร็จ นำพาประโยชน์สุขต่อองค์กรและส่วนรวม…คนดีย่อมเป็นผู้ใจดี มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้ใด ไม่ให้ร้ายป้ายสีใคร ไม่ว่ากล่าวผู้คนลับหลังหรือเท่ากับการนินทากาเล ที่ไม่ใช่นิสัยของลูกผู้ชาย…คนดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เอาความดีใส่ตัว เอาความชั่วให้คนอื่น…คนดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง อันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแห่งชีวิตคนทุกคน…คนดีย่อมไม่ประพฤติปฏิบัติชั่ว ไม่กระทำบาป ไม่ข่มเหงรังแก ไม่คิดร้าย หรืออิจฉาริษยาผู้อื่น”