วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

“ทุกครัวเรือนมีสวนครัว” เป้าก้าวแรกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเชียงใหม่ “ศุภชัย” เรียกแกนนำหมู่บ้านติวเข้ม

19 พ.ย. 2018
2180

ตั้งเป้า “ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้” เชียงใหม่ระดมแกนนำหมู่บ้านชุมชนมากกว่า 500 คน ติวเข้มการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ย้ำให้ยึดหลักพอมีพอกิน คิดอย่างมีเหตุผล

วันที่ 19 พ.ย. 61 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโนบายในการจัดการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมี นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้นำหมู่บ้าน จากพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 525 คน เข้ารับการอบรม

นายธวัช ใสสม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2562 กรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 250 หมู่บ้าน ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้ดำเนินการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก 17 กิจกรมย่อย

“การอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมที่จังหวัดดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยการบูรณาการแกนนำหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นายธวัช ใสสม กล่าว

ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความมุ่งหวังของรัฐบาลคือ การได้เห็นประชาชนมีความสุข รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายในทุกมิติเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการในแนวทางที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข จังหวัดเชียงใหม่ก็ดำเนินการแนวทางนี้เช่นกัน เป้าหมายก็คือประชาชนมีความสุข มีอาชีพมีรายได้ที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี

“โจทย์สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสุข จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ที่จะทำให้มีการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอร์เซ็นต์ทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัดเชียงใหม่ หัวใจสำคัญคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา หรือทำการใดที่พอเหมาะพอควรตามกำลัง ตามศักยภาพตัวเอง โดยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9” นายศุภชัยฯ กล่าว

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต่อว่า โดยหลักการในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประการแรกคือ การมีเหตุมีผล คิดอย่างไรคิดให้รอบครอบอย่างมีเหตุมีผล ประการที่ 2 คือ ทำอย่างพอเพียง พอประมาณ ประการที่ 3 มีความเพียงพอในการที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เกิดแก่ประชาชน อาทิ ในระดับครัวเรือนสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีรายจ่ายในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตมากๆ บางอย่างบางเรื่องไม่ต้องพึ่งพาภายนอก อาศัยของที่อยู่ในบ้านมาบริโภค มีกินมีใช้เท่าที่ควรจะมี

“สิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นคือ การที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน พออยู่พอกิน หากมีกำลังเหลือมีของเหลือพอก็นำไปจำหน่ายต่อได้ ประเด็นนี้คือความมั่นคงในระดับครัวเรือน ประการที่ 2 ซึ่งเป็นก้าวต่อไปคือ ความมั่นคงระดับหมู่บ้าน และชุมชน ทำอย่างไรจะทำให้เกิดการรวมตัวกันในการที่สร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาในหมู่บ้านได้ กลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้วมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น” นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว