วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

Music of City โปรเจคนำร่อง “เชียงใหม่เมืองดนตรี” จัดใหญ่หน้าเมญ่า 15-18 พ.ย. ศิลปินร่วมงานเพียบ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ที่ @ Nimman Convention Centre จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชน การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล งาน Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี”

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “เชียงใหม่เมืองดนตรี” เป็นโครงการที่วางโครงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงที่แข็งแกร่ง สร้างวัฒนธรรมดนตรีเมืองเชียงใหม่ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกระแสโลก เชื่อมโยงและดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “Chiang Mai City of Music” พร้อมกับนิยามเมืองเชียงใหม่ว่า “เมืองแห่งดนตรีและศิลปะการแสดงล้านนา” หรือ “City of Lanna Music and Performing Arts”

“โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศิลปะดนตรีและการแสดงของเมืองเชียงใหม่ ทั้งในแบบจารีตและร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีแห่งหนึ่งของโลก พร้อมมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่เมืองเชียงใหม่ อีกทางก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย อีกประการที่สำคัญ เมื่อมีการจัดระบบการบริหารจัดการดนตรีและศิลปะการแสดงให้มีระบบที่ดี ดนตรีและการแสดงสามารถเป็นเครื่องมือในการยกคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น ให้คนเชียงใหม่มีความสุขมากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” สอดรับอย่างดียิ่งกับการที่เชียงใหม่เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” โดยจะไปเสริมเพิ่มเติมในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และการท่องเที่ยว อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ในระดับสากลได้ต่อไป

ทั้งนี้ งาน “เชียงใหม่เมืองดนตรี” ซึ่งจะจัดบริเวณหน้าห้างเมญ่า ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 โดย วันที่ 15 พ.ย. 61 พบกับศิลปิน ครูแอ๊ด เดอะสะล๊อ, ไม้เมือง, โก๋อาร์ม และมิกซ์ มิเตอร์ วันที่ 16 พ.ย. 61 พบกับวงนกแล, เกสร ขวัญลดา และ วิฑูรย์ ใจพรหม วันที่ 17 พ.ย. 61 พบกับ อ้อม รัตนัง, น้อง ปฏิญญา ตั้งตระกูล, ไวท์ คุณพระช่วย, เต๋า สมชาย เข็มกลัด และมุกดา ยาใจ ส่วนคืนสุดท้ายวันที่ 18 พ.ย. 61 พบกับศิลปิน เก่ง ธชย, ออด ไพศาล และ เอ็ด วัชรินทร์ นอกจากนี้ยังจะมีศิลปินจากต่างประเทศมาร่วมแสดงอีกหลายวง