ก้าวสู่ไทยแลนด์4.0 กระทรวงอุตฯเสริมเขี้ยวเล็บขายออนไลน์ให้ผู้ประกอบการเหนือบน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ผ่านโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการใช้โมเดลการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล หรือ Business Transformation to Digital Firm โดยมีนักวิชาการ บริษัทชั้นนำด้านการขายออนไลน์ร่วมบรรยายให้ความรู้การปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจดิจิทัลและการขายออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เข้าร่วมโครงการ

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยจากการสำรวจที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าและบริการ พร้อมดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์ที่เคยทำมาตั้งแต่อดีต ไม่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานประกอบการทำงาน รวมทั้งไม่สามารถต่อยอดนำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของตน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการแนวคิดในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และเป็นที่มาของการดำเนินการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm)

สำหรับ โครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) นั้น เป็นโครงการฯ ภายใต้โครงการตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของกองทุน แนวทางที่ 3 โครงการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ในด้านการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล พัฒนาทักษะทางดิจิทัล รวมไปถึงจัดทำแผนเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมกับธุรกิจสำหรับการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ดิจิทัล โดยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน)

นอกจากนี้ ดร.สันติ กีระนันทน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้น เราจะมีผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 50 กิจการ ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์กรดิจิทัล โดยในแต่ละรายจะมีแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานในการเปลี่ยนถ่ายสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Plan) ที่เป็นระบบ เหมาะสมและใช้งานได้จริงเป็นของตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้เกิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนกระทรวงอุตสาหกรรมจะมุ่งมั่นให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้ทำธุรกิจได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับที่มาของโครงการฯ สืบเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าและดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์ที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตไม่มีการวิจัยและพัฒนา การนำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของตน โดยเฉพาะการนำเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองพฤติกรรมของประชาชนโลกที่เปลี่ยนไป สาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าวมาจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัว ขาดความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดในเชิงดิจิทัลไม่สามารถนำเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนไม่มีแนวทางขั้นตอนในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

ดังนั้นการดำเนินการโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล ( Business Transformation to Digital Firm) จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย SMEs ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจของตนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจอย่างมีทิศทาง เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาในทุกกระบวนการของการประกอบธุรกิจได้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนายกระดับการประกอบธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล โดยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จนนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม