วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ลงตัว “ศุภชัย” เคาะมอบงานรองพ่อเมืองเชียงใหม่ รับรอง 4 คนเบาแรงขึ้นเพียงพอกับเนื้องาน

12 ต.ค. 2018
3357

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ลงประกาศ คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4250/2561 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารส่วนกลาง และนายอำปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคำสั่งที่สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 คำสั่งลงนามโดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้าย แต่งตั้ง ในตำแหน่งบริหารระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมารับตำแหน่งใหม่รวม 3 ท่าน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติมจากเดิม 3 ตำแหน่งเพิ่มเป็น 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี ตำแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมนัส ขันใส ตำแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการโยกย้าย และแต่งตั้งใหม่ ทั้ง 3 เข้ารายงานตัวต่อ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เดินทางมารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ประชุมเพื่อมอบหมายงานให้รับผิดชอบในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภชัยฯ กล่าวว่า วันนี้พูดคุยกันเพื่อที่จะมอบภาระกิจในการกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงาน การกำกับดูแลพื้นที่ การกำกับดูแลงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ของจังหวัด และกระทรวงทบวงกรมต่างๆ นอกจากนั้นเป็นการชี้แจงการทำงานตามนโยบายในภาพรวม โดยขอให้ยึดเน้นหลักธรรมาภิบาล การทำงานที่ให้ประชาชนมีความสุข

ทั้งนี้ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเป็น 4 คน น่าจะเพียงต่อเนื้องานของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนั่นหมายความรวมถึงการแบ่งเบาภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้านความมั่นคง กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค 9 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สนง.คุมประพฤติจังหวัด สนง.บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และเรือนจำอำเภอฝาง หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ยกเว้น กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด และ วิทยาลัย ปภ. วิทยาเขตเชียงใหม่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนพื้นที่อำเภอ รองพุฒิพงศ์ฯ ได้รับมอบให้กำกับ อ.เมืองเชียงใหม่ หางดง สารภี สันกำแพง แม่ออน ดอยสะเก็ด และ อ.ส้นทราย พร้อมกับกำกับดูแลโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ งานพัฒนาคลองแม่ข่า โครงการร้อยใจรักษ์ โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว งานตาม พ.ร.บ.โรงแรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการชุมชน/เมืองปลอดขยะและการบริหารจัดการขยะจังหวัดเชียงใหม่

ด้าน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบให้กำกับงานด้านเศรษฐกิจ กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นโครงการพระราชดำริและศูนย์ดำรงธรรม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด สนง.คลังจังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.สหกรณ์จังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.พาณิชย์จังหวัด และ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย เฉพาะสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การต่างประเทศ การคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเว้น กรมชลประทาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี เฉพาะสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ และกำกับหน่วยงานพิเศษ องค์กรอิสระ และองค์กรเอกชน
ส่วนพื้นที่อำเภอ รองวิรุฬฯ รับมอบกำกับดูแล อ.แม่ริม แม่แตง สะเมิง สันป่าตอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ พร้อมกำกับภารกิจโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งานด้านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง โครงการพัฒนาเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ งานอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมและนิทรรศการ SMEs & Startup โครงการ Northern Food Valley และการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบกำกับดูแลด้านสังคม โดยได้รับมอบให้กำกับหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค 8 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.แรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด และ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักนายกรัฐมนตรี
ส่วนพื้นที่อำเภอ รองมนัสฯ รับมอบกำกับดูแล อ.เชียงดาว พร้าว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และ อ.แม่อาย พร้อมได้กำกับภารกิจการขับเคลื่อนและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก และการพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบกำกับดูแลด้านกิจการพิเศษ โดยได้รับมอบให้กำกับหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค 8 หน่วยงาน ได้แก่ งานโครงการพระราชดำริ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สนง.พลังงานจังหวัด สนง.ขนส่งจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ สนง.สถิติจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 4 กระทรวง และ 1 กรม ได้แก่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน การทรวงคมนาคม และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนพื้นที่อำเภอ รองคมสันฯ รับมอบให้กำกับดูแล อ.จอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย แม่แจ่ม และ อ.กัลยาณิวัฒนา พร้อมได้รับมอบให้กำกับภารกิจสำคัญ 8 ภารกิจ ได้แก่ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสนับสนุนโครงการหลวง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การขับเคลื่อนโครงการ “แม่แจ่มโมเดล” การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ การดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางกีฬา และงานพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ