วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เชียงใหม่ระดมสมองจัดแถวการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง และ ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่สำคัญที่มีปัญหาด้านน้ำอย่างบูรณาการ เป็นการกำหนดกรอบ ลดความทับซ้อนของงาน และงบประมาณ ในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายคือ การจัดทำแผนดำเนินการโครงการในระยะเวลา 5 ปี ที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีปัญหาด้านน้ำ โดยเฉพาะฐานข้อมูล สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้วิเคราะห์พื้นที่ๆมีปัญหา และการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำปิงตอนบน