วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เริ่มที่เด็ก!! กอ.รมน.เชียงใหม่ลงพื้นที่แม่ออนจัดกิจกรรมสร้างความรัก

วันที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 ตงแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พ.อ.โสมทัต อุทัยผล เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปองดองสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 15 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่นักเรียนจาก โรงเรียนบ้านสหกรณ์2 อ.แม่ออน โรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.สันกำแพง โรงเรียนแม่โป่งประชาสรรค์ อ.ดอยสะเก็ด และ ร.ร.บ้านออนหลวย อ.สันกำแพง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

นอกจากนี้ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 15 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดย พ.อ.โสมทัต อุทัยผล ได้ส่งมอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 2,500 ตัว ให้แก่ นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา (เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) โดยสนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายจัดกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ขนาด 7 x 3 เมตร เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร อีกทางปลาที่ได้จากการเพราะเลี้ยงนำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อันเป็นไปตามหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย ทั้งนี้พันธุ์ปลาดุกที่นำมาแจกจ่ายตามโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่