วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่บูรณาการฟื้นคลองแม่ข่า “ศุภชัย” นำประชาชนจิตอาสาฯ สมานสามัคคีร่วมกันพัฒนาเมือง (คลิป)

23 ก.ค. 2018
2806

วันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 08.39 น. ที่บริเวณลานวัดเทพนิมิต ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทำความสะอาดกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า”

ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการในช่วงท้ายคลองแม่ข่า ซึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนกำลังจากสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ มทบ.33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาวิชาทหาร จัดกำลังคนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

ทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดโครงการ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ได้นำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาที่มาร่วมโครงการ ประกอบพิธีแสดงความจงรักภักดีและปฏิญาณตนต่อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า คลองแม่ข่าเป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ในอดีตคลองแม่ข่าเป็นลำน้ำธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อเมืองเชียงใหม่ จากการที่เมืองเชียงใหม่ขยายตัวอย่างรวดเร็วพร้อมการละเลยให้ความสำคัญกับคลองแม่ข่า ส่งผลให้คลองแม่ข่าเกิดสภาวะเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพ กระทั่งกลางเป็นอุปสรรคสร้างปัญหาให้แก่เมืองเชียงใหม่ทั้งเรื่องปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียรุนแรง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต เป็นแหล่งสะสมมลพิษต่างๆ มากมาย ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางกายภาพที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายในเขตตัวเมืองเชียงใหม่บ่อยครั้ง

“เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สะอาด สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้ร้อยใจกันจัดกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่าขึ้นแล้วหลายครั้งเป็นช่วงๆ ครั้งนี้อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับหลายๆ ภาคส่วนบูรณาการทำความสะอาดคลองแม่ข่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการจะแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ปัญหาน้ำแล้งในช่วงฤดูแล้ง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวทางน้ำอีกด้วย” นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าว

ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งมี พล.อ.อ.สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว นับแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าเรื่อยมา ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไป

“นอกจากการพัฒนาคลองแม่ข่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนยังร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาการปล่อยน้ำเสีย การรุกล้ำลำคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา รวมทั้งการรณรงค์ฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง จังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณจิตอาสาฯ ทุกคนที่ได้ร่วมแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และความสมัครสมานสามัคคี ในการบูรณากรที่จะพัฒนาคลองแม่ข่าและเมืองเชียงใหม่ให้สวยงาม ร่วมกันพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยต่อไป” นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ กล่าว