วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงาน ย้ำชัดยึดพื้นที่เป็นหลัก “ศุภชัย” จี้ทุกงานต้องโปร่งใส เบิกจ่ายงบต้องเร็ว ที่ดินยังไม่อนุญาตใช้งบตกทันที (คลิป)

13 ก.ค. 2018
2378

“ศุภชัย” มอบนโยบายแนวการทำงานหัวหน้าส่วน ยกเชียงใหม่เป็นทีมฟุตบอล ผู้ว่าเสมือนผู้จัดการทีมแค่อำนวยการให้งานขับเคลื่อน ชี้ทุกภาคส่วนมีความสำคัญในเกมในชื่อ “ทีมจังหวัดเชียงใหม่”

จี้โฟกัสในระดับพื้นที่ลงถึงระดับหมู่บ้านตำบล ย้ำบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยกภารกิจสำคัญของจังหวัดมีอย่างเพียบ “จิตอาสา” ต้องเน้นการแต่งกายและมารยาท ปัญหาขยะ “ต้องไม่ตกค้าง” ท้องถิ่นต้องดูแลเอาให้อยู่ ฝาก 2 เรื่องสำคัญ การเบิกจ่ายงบประมาณจี้ต้องเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะพื้นที่ดำเนินโครงการต้องได้รับอนุญาตก่อน อีกเรื่องย้ำ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โครงการย่อยๆ มีเยอะต้องโปร่งใส ทำตามจริง ไร้ทุจริตอย่างสิ้นเชิง พร้อมจี้นายอำเภอลงตรวจสอบถึงหมู่บ้าน

วันที่ 12 ก.ค. 61 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกรมการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม

นายศุภชัยฯ กล่าวว่า วันนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประเด็น ในประเด็นแรกถือโอกาสนี้มารายงานตัวกับทุกท่านพร้อมๆ กัน เพื่อที่จะรายงานตัวว่าได้เข้ามาในพื้นที่แล้ว ขอฝากฝังความร่วมมือไว้กับทุกท่านที่จะได้ช่วยกันทำงานให้จังหวัดเชียงใหม่ในเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ความคาดหวังของพี่น้องประชาชน รวมทั้งนโยบายที่รัฐบาลมอบหมาย ประเด็นที่ 2 ถือโอกาสนี้เพื่อจะชี้แจงมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการเพิ่มเติม คือเพิ่มเติมจากภารกิจหลักของหน่วยงานที่ได้รับมอบนโยบายจากกรมหรือกระทรวงของท่าน จะมาเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต่อจังหวัดเชียงใหม่

“ในเรื่องการพัฒนาจังหวัดทุกคนเข้าใจอยู่แล้วคือ นโยบายของรัฐให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์โดยใช้ยุทธศาสตร์ของชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้ไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มียุทธศาสตร์ในระดับรองคือยุทธศาสตร์ภาคซึ่งมีอยู่ 5 เรื่อง ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการค้าการบริการ การค้าการลงทุน เรื่องของการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม การพัฒนาการเกษตรและเรื่องการท่องเที่ยว และต้องรองรับการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงจากระดับจังหวัดไปยังระดับชาติมีแผนรองรับสอดคล้องกัน” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

“แต่ที่ต้องไม่ลืมคือการพัฒนาระดับพื้นที่ ได้แก่ แผนชุมชน แผนหมู่บ้าน แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนานั้นต้องยึดโยงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนของอำเภอ แผนจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด แผนภาค และการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมาทางกระทรวงและกรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” นายศุภชัยฯ กล่าวย้ำ

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต่อว่า ประเด็นต่อมาที่อยากเน้นย้ำคือ ในการทำงานต้องบูรณาการทำงานกันในทุกภาคส่วน ทุกภาคส่วนนั้นมีความสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ โดยเฉพาะการยึดถึง Area Base สิ่งที่ยึดถึงพื้นที่ซึ่งก็คือจังหวัดเชียงใหม่ คำว่าจังหวัดเชียงใหม่ต้องไม่ยึดกับตัวบุคคล คำว่าจังหวัดเชียงใหม่คือพื้นที่ที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน หากจะให้เปรียบก็เปรียบได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่เหมือนทีมฟุตบอลทีมหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนรัฐบาลเป็นผู้แทนส่วนกลางที่มาอำนวยการประสานบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน ก็ทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการทีม หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ทำหน้าที่เหมือนกับกองหลัง กองกลางก็มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าทีมที่จะทำงานร่วมในระดับพื้นที่อำเภอรวมถึงตำบลซึ่งมีท้องถิ่นอยู่ ส่วนในระดับกองหน้าก็จะมีทางท้องถิ่น อปท. หรือหน่วยงานสำคัญที่เชื่อมโยงก็คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หลักการจัดการก็คือ กองหลังช่วยกองกลาง กองกลางช่วยกองหน้า แต่บางครั้งกองหน้าก็มาช่วยกองหลังด้วย หรือกองหลังก็มาช่วยกองหน้าด้วย เช่น กรณีการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ใหญ่ๆ ซึ่งเกินกำลังของท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องเข้าไปช่วย อย่างนี้จึงเรียกว่า การทำงานเป็นทีมภายใต้ทีมที่ชื่อว่า ทีมจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่เชียงใหม่ เพื่อคนเชียงใหม่

สำหรับภารกิจและนโยบายสำคัญประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการไทยนิยมยั่งยืน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การพัฒนาคลองแม่ข่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดีด้วยหัวใจ” การแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่อาการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการ Smart City การพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เพื่อการบริหารการพัฒนา โครงการ Northern Food Valley โครงการ SMEs & Start up และ Start up city ระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเชียงใหม่ Lanna Trend โครงการร้อยใจยักษ์ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการรับรู้ของประชาชน การแก้ไขปัญหาขยะ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

“โครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี ด้วยหัวใจ” ฝากทุกส่วนราชการให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องทุกเดือนและขอให้ดูแลเรื่องการแต่งกายและกิริยามารยาท ส่วนการแก้ไขปัญหากรณีบ้านป่าแหว่ง ต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจกันต่อไป ส่วนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชการที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางไว้ และสิ่งที่พวกเราจะทำได้คือ การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนได้ทำร่วมกับทุกหมู่บ้าน ซึ่งต่อไปก็จะนำมาขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยและเชื่อว่าจำนวนหมู่บ้านที่ทำทั้งหมด” นายศุภชัยฯ กล่าว

ผวจ.เชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า ในเรื่องของเศรษฐกิจจะพัฒนาให้เศรษฐกิจทั้งในเมืองและชนบทขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน รวมไปถึงเรื่องด้านการศึกษา เกษตรและอื่นๆ ที่ต้องขับเคลื่อนต่อไป รวมทั้งเรื่องวัฒนธรรมอยากให้เชียงใหม่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะโครงการร้อยใจรักษ์ที่มีความสำคัญในการดูแลเรื่องความมั่นคงและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งผมจะให้ความสำคัญ มีการเจาะข้อมูลครัวเรือนว่าชีวิตความเป็นอยู่ มีปัญหาใด แหล่งข้อมูลต้องถูกต้องด้วย

“ปัญหาขยะ เบื้องต้นขอให้ดูแลว่าจะทำอย่างไรให้ขยะเป็นศูนย์ ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ไม่มีขยะตกค้าง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแล ซึ่งกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ดำเนินการและเตรียมการอยู่ ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดกันอีกครั้ง โดยต้องทำให้ขยะลดน้อยลงตั้งแต่ในระดับครัวเรือน” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายศุภชัยฯ กล่าวอีกว่า หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ขอให้ประสานทันที เพราะมีไลน์กันแล้ว ให้ส่งรายละเอียดมาก่อนอย่ารอให้ส่งหนังสือมา เพราะบางทีสื่อได้นำเสนอไปแล้ว ขอให้ไปซักซ้อมบุคลากรในพื้นที่ โดยเฉพาะข่าวสารที่แจ้งต้องส่งได้ตลอด 24 ชม.ส่งแล้วต้องโทร.มาบอกด้วย มาอีกเรื่องคือโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง ซึ่งจังหวัดจะจัดทำข้อมูลและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับมอบทำงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

“อีกเรื่องคือ โครงการแก้จน สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของรัฐบาลซึ่งมี 20 โครงการเพื่อประชาชน ซึ่งบางเรื่องได้ดำเนินการแล้ว บางเรื่องกำลังจะออกเป็นกฎหมาย เรื่องการแก้ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามทำมาตรการต่างๆ ไว้ ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอื่นๆ รวมถึงเรื่องการแก้โกง การปฏิรูประบบราชการ ในการทำงานนั้นงานต่างๆ ทุกคนรู้แล้ว แต่ขอความกรุณาทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน มียุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน ยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายด้วยกัน” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายศุภชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า มี 2 เรื่องสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำ เรื่องแรกเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ประเด็นสำคัญคือขอให้ทุกหน่วยงานต้องพร้อมใน 4 เรื่องคือ เตรียมความพร้อมของโครงการ เตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการ เตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ และเตรียมพร้อมการบริหารจัดการโครงการ ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องพื้นที่ดำเนินโครงการ พื้นที่จะต้องได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้นจึงจะตั้งงบประมาณไปดำเนินการได้ และเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายนี้มีการบ้านให้ทุกหน่วยงานดำเนินการคือ ประการแรกงบประมาณต้องมีความพร้อมทั้ง 4 เรื่องที่กล่าวมาข้างต้น อีกประการคือการขอเลขรหัสงบประมาณ ทั้ง 2 เรื่องนี้ต้องให้เสร็จก่อนเดือนกันยายน เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2561 เงินงบประมาณมาก็ลงนามดำเนินโครงการได้


“อีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพราะเป็นโครงการที่มีโครงการย่อยๆ ลงไปในระดับพื้นที่มากมาย ต้องฝากนายอำเภอทุกอำเภอลงไปดูแลถึงในระดับตำบล หมู่บ้าน แม้ว่าจะเป็นการดำเนินการในระดับหมู่บ้านซึ่งนอกเหนือจากงานอำเภอก็ตาม ทุกโครงการต้องเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ไร้การทุจริตอย่างสิ้นเชิง” นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวในที่สุด