วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ปฏิบัติการพิฆาตยุงลาย ดอนปินบูรณการเคาะประตูบ้านตรวจเข้มแหล่งแพร่พันธุ์

ที่ลานภายในวัดต้นปิน หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่บ้านดอนปิน นำโดย นางอำพร ธนากูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน

อสม.บ้านดอนปิน อสม.ตำบลแม่เหียะ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนปิน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่เหียะ กศน.ตำบลแม่เหียะ และภาคประชาชน บูรณาการร่วมกันในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและการจัดการขยะในหมู่บ้าน ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการรณรงค์การป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยเฉพาะในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจโดยมีฝ่ายปกครองท้องที่นำโดย นางอำพร ธนากูล ร่วมกับ อสม.บ้านดอนปิน และ อสม.ตำบลแม่เหียะ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน กศน.แม่เหียะ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน

“ปีนี้ทุกหน่วยงานในตำบลแม่เหียะที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ ในปีที่ผ่านมาเราสามารถดำเนินการคุมได้ไม่เกิน 12 คน สำหรับปีนี้เกินกว่ายอดในปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ทุกภาคส่วนก็ร่วมกันที่จะพยายามดำเนินการรณรงค์ในครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั้งตำบล โดยการสร้างความร่วมมือให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนได้เกิดความตระหนัก สร้างความเข้าใจชี้ให้เห็นว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่อันตรายมาก และขอให้พี่น้องประชาชนตำบลแม่เหียะร่วมมือร่วมใจช่วยกันป้องกัน กิจกรรมวันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในการที่จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่พี่น้องประชาชน โดยทุกฝ่ายจะลงไปถึงครัวเรือน เคาะประตูบ้านเป็นรายๆ ไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันในการจัดการบ้านของตนเองก่อน ในส่วนของเจ้าหน้าที่และภาคประชานในทุกภาคส่วนจะเข้าไปเสริม ซึ่งจะทำให้การควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกในปีนี้อยู่ในวงจำกัดได้” นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าว

ด้าน นางอำพร ธนากูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ดำเนินการภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ภายใต้โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก “ชาวดอนปินรณรงค์พิฆาตยุงลาย-จัดการขยะ” โดยบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนบ้านดอนปิน ในการจะป้องกันและยับยังไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วแต่ในบริเวณบ้านใกล้เคียงไม่พบ เชื่อว่าน่าจะติดมาจากแหล่งอื่น แต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้จึงบูรณาการร่วมกับจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งทำในรูปแบบบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

“วันนี้จะมีการแบ่งผู้ที่มีร่วมกิจกรรมในทุกภาคส่วนเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยมี อสม.บ้านดอนปิน เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละสาย จากนั้นก็จะแบ่งให้แต่ละกลุ่มไปตามถนนซอยต่างๆ ในหมู่บ้าน ถนนซอยละ 1 ชุด บางซอยที่มีระยะทางยาวก็จะจัดเป็น 2 ชุด ฝากซ้าย-ขวาของถนน เป้าหมายคือตรวจลูกน้ำยุงลายในแต่ละบ้าน โดยการสำรวจภายชนะต่างๆ ที่มีหรืออาจมีน้ำขัง หากตรวจพบก็จะเทน้ำในภาชนะนั้นทิ้ง หากเป็นอ่างก็จะแนะนำให้แก้ปัญหาเป็นกรณีไป พร้อมกับแจ้งให้เจ้าของบ้านสอดส่องดูแลช่วยกัน เพื่อไม่ให้ยุงลายแพร่พันธุ์ จากนั้นก็จะมีการบันทึกเลขที่บ้านนั้นไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการลงพื้นที่รณรงค์พิฆาตยุงลายในครั้งต่อไปๆ” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน กล่าว

นางอำพร ธนากูล ผญบ.ม.5 ต.แม่เหียะ กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ทั้งที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนปิน รพ.สต.บ้านท่าข้าม ต.แม่เหียะ อสม.บ้านดอนปินและเครือข่ายตำบลแม่เหียะ กสน.ตำบลแม่เหียะ รวมถึงพี่น้องประชาชนบ้านดอนปินทุกครัวเรือน ที่สำคัญต้องขอขอบคุณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารเกี่ยวกับการกำจัดยุงลายและป้องกันโรคที่มากับยุงลาย เอกสารการจัดการขยะในชุมชน เพื่อแจกจ่ายสร้างความรู้ให้พี่น้องประชาชนบ้านดอนปินในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วย