วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

โยก 11 ผู้ว่าโปรดเกล้าแล้ว เดินทางวันใดรอมหาดไทยเคาะ

วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

๑. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ๒. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

๓. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ๔. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ๕. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๖. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตไแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

๗. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ๘. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ๙. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

๑๐. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ผู้ได้รับแต่งตั้งทั้ง ๑๑ ราย จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่เมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยจะคำสั่งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง