วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

องคมนตรีเร่งรัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการพระราชดำริฯ อ่างฯ2ตัว ถนน2สาย หน่วยงานเผยมีความคืบหน้า

03 ก.ค. 2018
2601

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเร่งรัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับราษฎร

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะฯ พร้อมกับบรรยายสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นผู้แทนกรมชลประทานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โครงการที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่น ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าศึกษา IEE ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะโครงการเป็น เขื่อนดินแบบ Zone Dam มีความกว้างสันเขื่อน 10.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 633.00 เมตร ความสูง 40.00 เมตร ระดับสันเขื่อน +343.00 เมตร (รทก.) ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 3.80 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 31.17 % ของน้ำท่า) มีพื้นที่รับน้ำ 38.64 ตร.กม. ซึ่งปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 939.10 มม./ปี c]tปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 12.19 ล้าน ลบ.ม. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,500 ไร่ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะโครงการ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 12.24 ล้าน ลบ.ม. ( คิดเป็น 47.12 % ของน้ำท่า) พื้นที่รับน้ำ 73.00 ตร.กม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,106.50 มม./ปี ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 25.65 ล้านลบ.ม./ปี ระดับสันเขื่อน +624.00 เมตร (รทก.) ความกว้างสันเขื่อน 8.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 314.00 เมตร ความสูง 39.00 เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 20,000 ไร่ และในฤดูแล้งให้แก่พื้นที่บางส่วนในเขตโครงการได้ประมาณ 6,000 ไร่สำหรับโครงการที่ 3 เป็นโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโข่ง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 โดยให้สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้ กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแนวทางดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขงและตำบลยางเปียง

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่รัฐในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่อำเภออมก๋อย โดยจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนนวงแหวน รวม 8 โครงการ ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ยืนยันให้เข้าดำเนินงานโครงการได้ทันทีโดยให้ควบคู่ไปกับการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า และจะต้องดำเนินงานจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ส่วนโครงการที่ 4 ที่องคมนตรีฯ มาติดตามงานคือ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสบโขง เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงรับทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ จึงพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานเพื่อให้ราษฎรทั้งสองจังหวัดใช้เดินทางสัญจรข้ามแม่น้ำระหว่างอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สะดวก

ต่อมาเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเมโลเด ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงรับทราบปัญหาด้านการสัญจรของนักเรียนที่จะต้องประสบปัญหาในการเดินทางในช่วงฤดูฝน เนื่องจากปัญหาน้ำหลากต่อเนื่องไม่สามารถขนส่งเสบียงอาหารเข้าไปยังศูนย์การเรียนได้ เป็นระยะเวลาถึง 6 เดือน จึงพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาออกแบบและก่อสร้างสะพานขนาดเล็กจำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามลำน้ำจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ มายังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเมโลเด เพื่อให้ราษฎร ครู และนักเรียนสามารถสัญจรได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการออกแบบสะพานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เป็นลำดับต่อไป