วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ปค.เชียงใหม่จัดเต็ม!! ดึง99รายฝึกเข้ม12วันหวังให้หลุดวงจรยา ตั้งเป้า10รุ่นเดินมาแล้วครึ่งทาง

พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9 โดยขอผู้อบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่สุจริต และกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 100 คน ซึ่งในรุ่นนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561

การดำเนินโครงการฯ นี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ 15 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง แม่อาย พร้าว สันทราย สันกำแพง ดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหง ไชยปราการ และแม่ออน โดยค้นหาและนำส่งผู้เสพยาเสพติด ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองในระดับอำเภอแล้ว เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 รวมทั้งสิ้น 99 คน

โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 วัน แบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาการฝึกทักษะอาชีพอีก 30 ชั่วโมง ซึ่งใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรและครูฝึก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวีดเชียงใหม่ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 โดยผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ได้มีสภาพทางกายที่ดี มีความพร้อมด้านจิตใจ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งกลับสู่ภูมิลำเนา โดยจะได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่เป็นระยะเวลา 12 เดือน

โอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ผ่านการประเมิน เน้นย้ำผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต และกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก