รูดม่านรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง กกต.เชียงใหม่เตรียมชง73รายชื่อให้”ปวิณ”นั่งหัวโต๊ะเคาะ ดีเดย์27มิ.ย.ส่งบัญชีถึงมือ

วันที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 16.30 น. กกต.เชียงใหม่ ประกาศปิดการรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ตลอดทั้ง 10 วัน ที่เปิดรับสมัครมีผู้สนใจเข้าร่วมชิงชัยมากถึง 73 รายชื่อ จะเป็นใครบ้างมีรายชื่อตามนี้ (รายชื่อเรียงตามการรับสมัครตั้งแต่วันแรกของการเปิดรับสมัคร วันที่ 13 มิ.ย. 61) ลำดับที่ 1. นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์สกุล 2. พล.ต.ต.มณฑล ปัญญายงค์ 3. นายพีรเดช อินต๊ะวงศ์ 4.นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ 5. นายเกษม ดาราวรรณ 6. นายเรืองฤทธิ์ จอมสืบ 7. น.ส.เบญญาดา พรมพิลา 8. ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ 9. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา 10. นายมงคล สุกใส

11. นายประชัย ภัทรพรเมธากุล 12. นายธีรนนท์ ลือเกียรติกุล 13. นางอุษณีย์ จินตนาประวาสี 14. นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ 15. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย 16. พล.ต.ต.พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์ 17. นายบุญศรี บัวระวงศ์ 18. นายปกรณ์กฤษณ์ บุญมณี 19. พ.อ.บัญญัติ บุญปั๋น 20. นายจำนง อภิญดา 21. นายจิรัฐตกุล บัวมงคล 22. นายชูโชค ทองตาล่วง 23. พ.ต.อ.กัมพล ไชยคำวัง 24. นายกันตภณ พิเกณฑ์ 25. นายธานินทร์ แก้วเจริญ 26. นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ 27. นายมนตรี อิ่มเอก 28. นายเพิ่มศักดิ์ เปานิล 29. นายวีราเชษฐ์ จันทร์วรเชษฐ์ 30. นายวิเชียร เลี้ยงพันธุ์สกุล

31. พต.ต.ต.อรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์ 32. พ.ต.อ.สุรพล จันทร์ทรงกลด 33. นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ 34. พ.ต.อ.ภูริทัตต์ พันธ์กุล 35 นายอารักษ์ พรหมดี และ 36. นายดวงโรจน์ มัธยานุวัต 37. พล.อ.กมล เพิ่มกำลังพล 38. นายชูศักดิ์ เทพสาร 39. นายประสิทธิ์ โนรี 40. นายศรุชา พงศ์ภัทรานนท์ 41. นายเอกสิทธิ์ จันทรศิริ 42. นายกิตติ จรรยาวัฒน์ 43. นายแสวง ด้วงทรง 44. พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ วุฒิเทิดสกุล 45. นางศรีพรรณ์ เชื้อสุวรรณ 46. นายสุรพงศ์ เกตุวงศ์ 47. พล.ต.ต่อคุณ ภักดีชนก 48. พ.ต.อ.ชวลิต วงศ์อัจฉริยา 49. นายวิสุทธิ์ เจริญสุข 50. นายคณิต หมื่นกัน

51. นายจรูญศักดิ์ พรหมจรรย์ 52. นายวรวัฒน์ สินธพานนท์ 53. พ.ต.อ.จักรี ตั้งชูชาติ 54. น.ส.พรชนิตว์ อินทรวิเชียร 55. นายวิจิตร หลังสัน 56. นายอนุชา วีรยุทธกำจร 57. นางสุดวิพิชญ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 58. นายสังคม แสนบุดดี 59. พ.ต.ท.มานพ บุญช่วย 60. นางอัมพร วงศ์โสภา 61. นายคณิต โชยานุพงศ์ 62. นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ 63. นายชูบุญ บุษดาคำ 64. นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 65. นายสมหมาย อินเพลา 66. พ.ต.อ.ทศภูมิ เจริญพร 67. นางคำศรีดา แป้นไทย 68. พ.ต.อ.ธวัชชัย พันธ์พิกุล 69. นายนภดล นพคุณ 70. นายไกรยุทธิ์ มณีวระ 71. นายพรศักดิ์ สังข์วาลย์ 72. นายธนัท จันทร์ดี 73. นายเสกสรร ธรรมศร

 

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไประเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 กำหนดว่าเมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรวจสอบเอกสารการสมัคร และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ตามแบบ ผตล. 3 โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายใน 5 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร จังหวัดเชียงใหม่กำหนดที่จะนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกในวันพุธ ที่ 27 มิ.ย. 61 นี้ และกำหนดประชุมในวันดังกล่าวที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

ทั้งนี้ในระเบียบ กกต. ฉบับเดียวกัน กำหนดอีกว่า เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้รับบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตามแบบ ผตล. 3 แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน ในการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามดังกล่าว อาจขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ถัดจากนั้นภายใน 3วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจำนวน 16 คน โดยวิธีลงคะแนนลับ และในการลงคะแนนนั้น กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้ไม่เกิน 16 คน และให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนครบ 16 คน ได้รับการคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ครบทุกจังหวัดแล้ว ให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละ 8 คน และจะมีประกาศโดยเปิดเผยอย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับอำนานและหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ระเบียบ กกต. กำหนดไว้ 4 ประการ คือ (1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีอำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว (2) ตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทำใดที่จะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย (3) เข้าไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง และ (4) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งและตามที่ได้รับมอบหมาย