“ปนัดดา” ย้ำลูกประดู่ นำหลัก “รู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และพอเพียง” ช่วยเสริมความมั่นใจให้สังคม

24 พ.ค. 2018
1993

วันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ที่ห้องเรียนรวม อาคาร 10 โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท อ.เมืองสมุทรปราการ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ’ แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 – 5 คณาจารย์ และข้าราชการในสังกัด

ความตอนหนึ่งในปาฐกถา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า เมื่อข้าราชการรวมความคิดกันได้เป็นหนึ่งเดียว กล่าวคือ เอกภาพของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการยึดศาสตร์ของพระราชาและหลักธรรมาภิบาลทางการบริหาร ความมีระเบียบวินัย ปรัชญาความพอเพียง ไม่กระทำสิ่งใดที่เป็นความสุดโต่ง ผิดแผกไปจากจารีตประเพณี ที่กลายเป็นความล้ำสมัยที่ต้องใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุหรือเกินความสามารถในสถานภาพของประเทศ เอกลักษณ์ของคนไทยต่างหากที่สอนเราแต่ไหนแต่ไรมา และท่องจำกันได้ขึ้นใจว่า “ช่วยกันประหยัด ชาติเจริญ”, “ออมวันละนิด ชีวิตพอเพียง” และ “กระทำการสิ่งใดจงสัตย์ซื่อ ยึดถือคุณธรรมนำวิถี”

กล่าวคือ ตัวชี้วัดในทุกเรื่องของหลักการบริหารจัดการปัจจุบัน จะเพิ่มน้ำหนักในเรื่องความโปร่งใส (transparency) ข้อนี้คิดว่าไม่มีใครเป็นแบบอย่างได้ดีเท่ากับผู้เป็นข้าราชการ ในทางตรงข้ามความบกพร่องหรือความไม่โปร่งใสจึงกลายเป็นความเสียหายใหญ่หลวงแก่ระบบ ข้าราชการมีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่สังคม

“อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ กองทัพเรือมีวิสัยทัศน์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ จำต้องนำหลักคิดความรู้รักสามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รวมถึงความพอเพียง มาประกอบใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับอีกเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาคมในภูมิภาคและประชาชน” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีฯ กล่าว