วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“ปนัดดา” บรรยายผู้บริหารระดับสูง กทม. ชี้เรื่องระบบอาวุโสต้องพ่วงไปกับหลักธรรมาภิบาล ที่สำคัญ…ทำมากกว่าพูด

04 พ.ค. 2018
2353

วันที่ 3 พ.ค. 61 ที่ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์ทางการบริหารชีวิตการรับราชการ” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13 กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ตอนหนึ่งของการบรรยาย ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า นักบริหารอาชีพคือการปฏิบัติตนเรียบง่าย ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตที่ต้องเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงาน สำคัญยิ่งคือ ผู้ทำงานร่วมองค์กรเดียวกัน จากการศึกษาทางวิชาการและข้อเท็จจริงที่หลายคนเผชิญ องค์กรประสบผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศมีที่มาจากต้นแบบแห่งบุคคลขององค์กรที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก

ความมีน้ำใจไมตรีทางการบริหาร ไม่ดุหรือตำหนิใครผู้ใดในที่ประชุมหรือว่ากล่าวกับผู้อื่น ซึ่งเขารู้จริงบ้างไม่จริงบ้าง เลยกลายเป็นผู้รับฟังเรื่องราวที่ปราศจากความเข้าใจถึงที่มาของต้นเรื่อง ซึ่งหมายถึงความเข้าใจแต่เริ่มแรก เรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ต้องลำดับเรื่องให้ได้ มีขั้นตอน มีระเบียบทางความคิดและการกระทำ มิเช่นนั้นผู้พูดอาจกลายเป็นผู้ให้ร้ายหรือก่อเหตุไม่ดีเสียเอง

“ระบบอาวุโสเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพร้อมกับความเพียรและหลักธรรมาภิบาล การกระทำมากกว่าการพูด และการไม่ให้ร้ายอิจฉาริษยาผู้ใด แต่ยึดหลักคุณธรรมนำหน้าทั้งทางส่วนตัวและการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวม สุดท้ายที่เป็นผลพลอยได้คือ ครอบครัวมีความสุขและลอกเลียนแบบอันมีความถูกต้อง เหมาะสม ต่อการดำรงชีวิตของลูกหลานแม้แต่บุคคลอื่นๆ นำพาชีวิตตนและคนรอบข้างสู่การดำเนินชีวิตที่ดี มีคุณธรรม มีหลักธรรมาภิบาลอยู่ในใจตลอดเวลา คำตอบสุดท้ายไม่สามารถเป็นอื่นไปได้ นอกจากความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีความดีความถูกต้องเป็นเกราะป้องกันตัว” ม.ล.ปนัดดาฯ กล่าว