วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ถึงกับร้องไห้!!! ค่ายพัฒนาเด็กโปลิฯ เจ๋ง จัดเต็มช่วงปิดเทอม หวังเป็นเกราะกันยาเสพติด ลดทะเลาะสร้างสามัคคี

30 เม.ย. 2018
3076

ปิดเทอมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนานำนักศึกษา 850 คนเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนรวม 4 คืน 5 วัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด และการทะเลาะวิวาท รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างระเบียบวินัย จงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยพัฒนาชุมชน ในกิจกรรมนักศึกษาไปพักตามบ้านของชาวบ้านเป็นลูกบุญธรรมเสมือนคนในครอบครัว หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนักศึกษาต้องกลับบ้านทั้งพ่อแม่บุญธรรมและนักศึกษาต่างกอดกันร้องไห้ด้วยความผูกพันและอบอุ่น

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเยาวชน เช่น ปัญหาสารเสพติด และการทะเลาะวิวาท เป็นต้น อันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและสภาพสังคมปัจจุบัน ทำให้ค่านิยมและความเชื่อต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้มีแนวคิดที่จะจัดค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น

 

เพื่อที่จะทำการปรับค่านิยมและความเชื่อต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้าสู่ระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความสามัคคี รู้จักการเสียสละให้อภัย รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และสามารถเรียนจบตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นระเบียบวินัย จงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วย พัฒนาชุมชนที่ ตนเองอาศัยอยู่

และพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคตได้ จากเหตุปัจจัยที่ว่ามาฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีของวิทยาลัยฯ ในห้วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี

กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้สัมผัสตามโครงการมีมากมาย อย่างในภาพที่ปรากฏ นักศึกษาชั้น ปวช.3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนากลุ่มนี้ต่างใจทำหลังคาจากใบตองตึง ที่ผู้สูงอายุและชาวบ้านในหมู่บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง ได้สอนนักศึกษากลุ่มนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหาอะไรก็ได้ทำ รวมถึงยังได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยพัฒนาชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูฝึก ก็เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยปีนี้มีนักศึกษารวม 850 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนสถานที่ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าค่ายรวมระยะเวลา 4 คืน 5 วัน

การดำเนินการจะมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ จากนั้นจะทำพิธีมอบธงประจำกอง และให้นักศึกษาแยกย้ายกันไปอยู่อาศัยใช้ชีวิตเป็นลูกบุญธรรมกับชาวบ้านแต่ล่ะหลัง หลังจากนั้นจึงร่วมกันทำกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาโรงเรียน โดยการทำความสะอาด เก็บกวาดบริเวณรอบๆ หมู่บ้าน ซ่อมบำรุงอาคารเรียน ปรับปรุงทัศนีย์ภาพของโรงเรียน และช่วยงานบ้าน และช่วยงานและเรียนรู้งานจากพ่อแม่บุญธรรม เช่น ปลูกผัก จักสาน งานหัตถกรรม ส่วนคืนสุดท้ายผู้บริหารของวิทยาลัย นักศึกษาและชาวบ้านต่างร่วมกัน ได้ทำการทอดผ้าป่าสามัคคี นำยอดผ้าป่าถวายวัดร่ำเปิง และมีกิจกรรมการแสดงจากชาวบ้านและนักศึกษา สร้างความประทับให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

“ไฮไลท์ก็น่าจะวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมค่าย ช่วงเช้ามีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยพ่อแม่บุญธรรมให้แก่นักศึกษาทุกคน เป็นการแสดงความรักความผูกพันที่มีต่อกันตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาทุกคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนแห่งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งเมื่อนักศึกได้ไปกราบลาพ่อแม่บุญธรรมที่มาส่งนักศึกษากลับไปหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ท่ามกลางน้ำตาของนักศึกษาและพ่อแม่บุญธรรมที่หลั่งรินออกมาโดยไม่รู้ตัว ด้วยความรักและผูกพันถึงแม้จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงไม่กี่วัน ก่อนที่นักศึกษาทั้งหมด จะเดินทางกลับสร้างความประทับใจให้กับเหล่าบรรดาครูฝึกและอาจารย์ ตลอดกับผู้ที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก” อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง กล่าวในที่สุด