วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

“สนิท” แจงกรมขนส่งทางบกเดินเครื่องเต็มสูบ ช่วยผู้พิการจากอุบัติเหตุ ควังเงินจากประมูลป้ายซื้ออุปกรณ์ช่วย

24 เม.ย. 2018
2574

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2561

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น

สำหรับปี 2561 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยอีก 140 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือ เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2561 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้, ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ(ถ้ามี), ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อย 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป มาด้วย, ใบรับรองเพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลตามแพทยสภารับรอง(2551), ประวัติการทางแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือ หลักฐานได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากคู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงนับว่ามีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับการจัดสรรหรือครอบครัว ขอเตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างอาสาดำเนินการแทน ด้วยกระบวนการของทางราชการสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ