วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“สานต่อที่พ่อทำ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง” พัฒนาฝีมือแรงงานจัดให้เพื่อคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา

16 มี.ค. 2018
2252

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับชาวไทยภูเขา “สานต่อที่พ่อทำ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง” ทั้งนี้เป้าหมายมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้มีอาชีพ

อย่างไรก็ตามมีชาวไทยภูเขาจาก 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน เข้าฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับชาวไทยภูเขา โดยมีการดำเนินการ รุ่นที่ 1 หลักสูตร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 5 -11 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 หลักสูตร การตัดเย็บชุดเดรส ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมดั้งเดิมของชนเผ่าและส่งเสริมการพัฒนา ประยุกต์สินค้าชนเผ่าให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ และด้านการตลาด ทำให้เกิดการจ้างงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งต่อไป