วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“ปนัดดา” ย้ำอีก ข้าราชการต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

“คำสอนของบรรพชนที่มอบให้ไว้แก่ลูกหลานไทยในเรื่องคุณธรรม คือ ความดีทั้งทางความคิดและการกระทำที่เราถือว่าเป็นธรรมชาติของคนส่วนใหญ่หรือบุคคลใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของคนที่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของการครองตน อันหมายถึงทิศทางของการดำรงชีวิตหรืออาจเรียกว่า “เข็มทิศชีวิต” ตราบวันสุดท้าย

เมื่อเราพูดถึงเรื่องจริยธรรม ผมขออ้างถึงคำพูดของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้คำจำกัดความโดยรวมแก่พี่น้องเพื่อนข้าราชการในทุกๆ เวที คือ การกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่แสดงออกต่อสาธารณชน หรือแม้แต่เป็นทัศนคติของปัจเจกบุคคล อันเป็นพฤติกรรมและแนวคิดของประชาชนพลเมืองที่คนดีควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสอนมาโดยตลอดว่า คุณธรรมจริยธรรม มีความสำคัญในการดำรงรักษาประเทศให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนมีคุณธรรมจรรยา ลูกหลานเยาวชนเป็นทั้งนักการศึกษาที่ดี มีวิริยภาพ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง

ประการนี้เราสามารถกล่าวได้ว่า คุณงามความดีของบุคคลทั้งหลายที่เรียกว่าเป็น “Code of Conduct” (จรรยาบรรณ) ที่กระทำลงไปด้วยความมีสำนึกที่ดีในจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนกระทั่งกลับกลายเป็นจารีตประเพณีและเอกลักษณ์ของชาติ อาจกล่าวได้ว่า ข้าราชการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมถือเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้คนในสังคม และอยากปฏิบัติตาม ยึดถือเป็นแบบอย่างของความถูกต้อง ท้ายสุดคือการส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นพื้นฐานการพัฒนาของสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”

ส่วนหนึ่งของการบรรยายพิเศษเมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” แก่ นายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศและนายทหารนักเรียนจากกองทัพอากาศของมิตรประเทศอาเซียน ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 131 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง