วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ขานรับนโยบายรัฐบาล ธ.ก.ส. ลำปาง เร่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือในด้านการครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการวางแผนตั้งแต่การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย มีการแต่งตั้งผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ติดตามการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งประสานความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน เพื่อเปิดจุดบริการถึงในชุมชนให้กับผู้มีรายได้น้อย ได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย จัดตั้งห้อง War Room และ Call Center เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงาน

โดย ธ.ก.ส. สาขา ร่วมกับทีมหมอประชารัฐสุขใจ เข้าไปพบปะผู้มีรายได้น้อยทุกราย จัดทีมลงพื้นที่สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ประสานงานและบูรณาการกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาเป็นรายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2561

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการตามมาตรการดังกล่าว ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อสร้างอาชีพ รวมถึงการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ SME เกษตร ที่เป็นหัวขบวน ในการรับซื้อผลผลิตจากผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน

สำหรับการแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คนไทยไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงมหาดไทย นั้น เริ่มให้แสดงความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา ณ ธ.ก.ส. ทั้ง 14 สาขา ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง โดย ธ.ก.ส. จะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อหาแนวทางเพิ่มรายได้ที่เหมาะสมต่อไป