วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ประมูลทะเบียนรถเลขสวย “ขล”…..“ขับรถเลขสวย ร่ำรวยโชคลาภ” เงินเข้ากองทุนหนุนช่วยสังคม

ด้วยว่าเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ ว่ากันว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพมากลำดับต้นๆ ของประเทศ อะไรที่ทำในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่จึงออกจะพิเศษกว่าจังหวัดใดๆ ในประเทศนี้ งานหนึ่งผมตามข่าวมาตั้งแต่ที่มีการดำเนินการมาในครั้งแรกๆ กับงาน
…..การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย…..

เชียงใหม่จัดประมูลปีละ 2 ครั้ง จังหวัดอื่นจัดกันปีละครั้ง บางจังหวัดจัดเว้นปี หรือเว้นหลายๆ ปี จัดครั้งก็มี
สำหรับปี 2561 ถือเป็นปีพิเศษ เป็นปีส่งท้ายการเป็นขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ของ ชาญชัย กีฬาแปง การประมูลครั้งแรกของปี 2561 นี้ จัดกันในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ก็วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหล่ะ
ข่าวสารมีการเสนอผ่านสื่อสารมวลชนหลายสำนักไปก่อนหน้านี้ ผมเอามารีวิวอีกรอบละกัน…..

ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจงว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธศักราชใหม่ 2561 และเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งเพื่อเป็นของขวัญในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประมาณว่า… 3 เทศกาลรวด ว่างั้น…สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หรือ รถเก๋ง ครั้งที่ 21 ในหมวดอักษร “ขล” จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 61 หมายเลขที่จะประมูล เรียงตามลำดับดังนี้….
หมวดอักษร “ขล”
8899, 9988, 8998, 9898, 9889, 8989, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 1122, 1221, 1212, 1133, 1331, 1313, 1144, 1441, 1414, 1155, 1551, 1177, 1771, 1717, 1188, 1881, 1818, 1199, 1991, 1919, 2211, 2112, 2121, 2233, 2332, 2323, 2244, 2442, 2424, 2255, 2552, 2525, 2277, 2772, 2727, 2288, 2882, 2828, 2299, 2992, 2929, 3311, 3113, 3131, 3322, 3223, 3232, 3344, 3443, 3434, 3355, 3553, 3535, 3377, 3773, 3737, 3388, 3883, 3838, 3399, 3993, 3939, 4411, 4114, 4141, 4422, 4224, 4242, 4433, 4334, 4343, 4455, 4554, 4545, 4477, 4774, 4747, 4488, 4884, 4848, 4499, 4994, 4949, 1100, 1001, 1010, 1166, 1661, 1616, 2200, 2002, 2020, 2266, 2662, 2626, 3300, 3003, 3030, 3366, 3663, 3636, 4400, 4004, 4040, 4466, 4664, 4646

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ.61 หมายเลขที่จะประมูล เรียงตามลำดับ ตามนี้….
5500, 5005, 5050, 6600, 6006, 6060, 123, 234, 345, 456, 567, 578, 789, 1234, 2345, 3456, 4567, 5678, 6789, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9911, 9119, 9191, 9922, 9229, 9292, 9933, 9339, 9393, 9944, 9449, 9494, 9955, 9559, 9595, 9977, 9779, 9797, 8811, 8118, 8181, 8822, 8228, 8282, 8833, 8338, 8383, 8844, 8448, 8484, 8855, 8558, 8585, 8877, 8778, 8787, 7711, 7117, 7171, 7722, 7227, 7272, 7733, 7337, 7373, 7744, 7447, 7474, 7755, 7557, 7575, 7788, 7887, 7878, 7799, 7997, 7979, 5511, 5115, 5151, 5522, 5225, 5252, 5533, 5335, 5353, 5544, 5445, 5454, 5577, 5775, 5757, 5588, 5885, 5858, 5599, 5995, 5959, 9009, 9900, 9090, 9966, 9669, 9696, 8800, 8008, 8080, 8866, 8668, 8686, 7700, 7007, 7070, 7766, 7667, 7676, 6611, 6116, 6161, 6622, 6226, 6262, 6633, 6336, 6363, 6644, 6446, 6464, 6655, 6556, 6565, 6677, 6776, 6767, 6688, 6886, 6868, 6699, 6996, 6969, 5566, 5665, 5656

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถเก๋งมาแล้ว จำนวน 20 ครั้ง 21 หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 457,430,774 บาท ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), โครงการรถโมบายออกใบอนุญาตขับขี่เคลื่อนที่, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร,

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย, โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน, โครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนผ่านจอ LED และโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เป็นต้น

ที่ผ่านมาเฉพาะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 398 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 18,147,500 บาท สำหรับปีนี้ได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย เป็นเงินจำนวน 2,125,000 บาท โดยอุปกรณ์ที่จัดสรรได้แก่ รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า แขน-ขาเทียม เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้พิการฯ ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนไปแล้วเกือบ 14,000 ราย เป็นเงินกว่า 658 ล้านบาท

นอกจากนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยทั้ง 301 หมายเลข สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหมด ประกอบพิธีเสริมศิริมงคลเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดดับภัย เป็นประธานในพิธีเสริมศิริมงคล พร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 รูป

สำหรับ ผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยได้แก่หมายเลข ขล 1, ขล 8899, ขล 1111, ขล 2222, ขล 3333, ขล 4444, ขล 5555, ขล 6666, ขล 7777, ขล 8888 และ ขล 9999 จะได้รับมอบผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ส่วนความหมายหมวดอักษร “ขล” มีไว้ว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยโชคลาภ” สำหรับการประมูลครั้งที่ผ่านมา อักษร ขร มีรายได้ทั้งสิ้น 14,857,000 บาท สำหรับการประมูลครั้งนี้ คาดว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท