วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

คุณภาพอากาศลำปางยังแจ่ม ไม่มีพื้นที่ใดประสบปัญหามลพิษหมอกควัน

08 ก.พ. 2018
2373

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีพื้นที่ใดประสบกับปัญหามลพิษหมอกควัน และยังไม่มีการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง วัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM10) เท่ากับ 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง, สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ วัดค่า PM10 เท่ากับ 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน

สำหรับข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16.5 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัย 5 กิโลเมตร ทิศทางความเร็วลมสงบ ความกดอากาศ 1,016 hPa ความชื้นสัมพัทธ์ 95% และปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจพบสารมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) ตรวจพบค่าระหว่าง 43 – 122 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษได้พยากรณ์สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จากระบบจำลอง WRF พบว่าค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนดังกล่าว จะมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกจังหวัด เนื่องจากสภาพอากาศปิด ทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสสะสมตัว และมีสภาพภูมิอากาศแปรปรวน จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว งดการเผาทุกชนิดโดยเฉพาะในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561