วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ผวจ.ลำพูนนำเอง ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 3 จัดเต็ม!! เพื่อชาวบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 / 2561 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้อย่างทั่วถึง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดสันเจดีย์–ริมปิง หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมงานได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันสำคัญของชาติ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ร่วมงาน มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดลำพูน ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนด้วย นอกจากนี้ในส่วนของ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, สำนักงาน กศน.ลำพูน และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ให้บริการตัดผมฟรีให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย

ทั้งนี้โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ได้ช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปรับบริการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประชาชนได้รับบริการจากทุกส่วนราชการ ณ จุดเดียวกัน

นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง กล่าวว่า อำเภอบ้านโฮ่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 599 ตารางกิโลเมตร หรือ 374,900 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน สำหรับการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ จัดในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย ซึ่งเป็นตำบลที่อยู่ติดกับอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำปิงเป็นแนวเขต สำหรับการพัฒนาตำบลหนองปลาสะวายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งอำเภอบ้านโฮ่งมีแนวทางการส่งเสริมให้ตำบลหนองปลาสะวายในด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ด้วยทำเลที่ตั้งนั้นอยู่ในเส้นทางที่ขึ้นไปยังดอยอินทนนท์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเส้นตำบลหนองปลาสะวายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับที่บ้านสันเจดีย์ริมปิง มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวัดสันเจดีย์ริมปิง ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุยาวนาน มีโขงประตูเก่าแก่ เจดีย์โบราณ และสภาพภายในวัดมีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทอผ้าตีนจก รวมทั้งมีอาหารที่ขึ้นชื่อรสชาติดีคือ ปลาส้ม ซึ่งสมควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป