วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

เปิดศูนย์ OSS จัดการแรงงานต่างด้าว เบ็ดเสร็จในที่เดียว@ศูนย์เกษตร จัดเต็ม!! 20 ก.พ.วันนัดพบแรงงานเพื่อคนไทย

07 ก.พ. 2018
3123

เปิดแล้วศูนย์ OSS ทำประวัติต่างด้าว ทั้งกลุ่มผ่านและยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แจ้งถึงนายจ้างเน้นย้ำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ กลุ่มถือบัตรสีชมพูและกลุ่มจับคู่ เข้าศูนย์ OSS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. 61 เท่านั้น ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 ส่วนแรงงานชาวไทย เตรียมจัดให้ “วันนัดพบแรงงาน” จัดเป็นครั้งที่ 3 วันที่ 20 ก.พ. 61 ที่สำนักงานจัดหางาน มีกิจกรรมเพียบไว้รอแรงงานชาวไทยไปร่วมงาน

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยจะเริ่มดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลเป็นไปโดยประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ หรือ OSS ขึ้น โดยจัดตั้งที่อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มาแล้ว

 

ทั้งนี้การดำเนินการตามมติ ครม. ในการขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการ ดังนี้ ประการแรก แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ให้ไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (Visa) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือทำประกันสุขภาพ (แล้วแต่กรณี) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประการที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้ไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และให้ไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ ศูนย์ OSS เมื่อพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เช่นกัน

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากครั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการ 2 เงื่อนไข คือการทำทะเบียนประวัติ และการพิสูจน์สัญชาติ จึงขอย้ำว่า แรงงานต่างด้าวทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ จะต้องมาจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ และจะส่งผลให้เป็นแรงงานที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้อำนวยความสะดวกให้นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถติดต่อจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพื่อนำแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการของตนไปเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 085-695-5571 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่(สาขาย่อย) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2911 หรือ Line id : @doecmi

ในส่วนของแรงงานไทยที่ยังหางานทำ ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานนัดพบแรงงานขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ โดยกำหนดจัดตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันนัดพบแรงงานครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมมากกมาย ทั้งการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจ น้องๆ นักศึกษาที่จบใหม่ ผู้ที่ยังว่างงาน กำลังมองหางานทำ หรือต้องการเปลี่ยนงานเพื่อสวัสดิการที่ดีขึ้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25 หรือ 26 ทุกวันเวลาราชการ หรือ ไอดีไลน์ @doecmi