วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ธ.ก.ส.ลำปาง เผยผลสำรวจความสุขของเกษตรกรไทย อยู่ระดับมากที่สุด

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรจากทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ระดับความสุขของเกษตรกรไทย”

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,177 ราย โดยเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อวัดระดับความสุขของเกษตรกรไทย พบว่า ความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทยในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 82.78 จาก 100 คะแนน เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญขยายตัว ทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้น เช่น ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ปลาน้ำจืด รวมทั้งความต้องการบริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีต่อเนื่อง

ประกอบกับภาครัฐมีการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกร เช่น มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสุขของเกษตรกรไทย ในมิติชี้วัดความสุข 6 มิติ พบว่ามิติครอบครัวดี มีคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด 87.56 รองลงมาคือ มิติสุขภาพดี มิติการงานดี มิติใฝ่รู้ดี และมิติสุขภาพการเงินดี ตามลำดับ

ผอ.ธ.ก.ส.ลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการสำรวจจำแนกตามอาชีพหลัก พบว่า เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรหลักทุกประเภท มีความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด 84.99 เป็นผลจากมาตรการภาครัฐ ตามแผนการบริหารจัดการผลไม้ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า และช่องทางการตลาดประชารัฐ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้ ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความต้องการบริโภคผลไม้สด และผลิตภัณฑ์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีทิศทางที่ดี รองลงมาคือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด มีคะแนนเฉลี่ยความสุขเท่ากับ 84.94 และ 84.62 ตามลำดับ