วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด เชียงใหม่จัดอบรมเยาวชนอาสา คาดกว่า 200 คนมีภูมิคุ้มกัน

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน หวังพัฒนาให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เอื้อต่อเยาวชนนอกสถานศึกษาในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน

ตลอดจนให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนและสังคม โดยเล็งเห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงไปได้ง่าย จึงได้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) ประจำปี 2561 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะมีช่วงอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน อบรมไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1

ทั้งนี้การอบรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง อาทิ นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีโอกาสเข้ามาเป็นแนวร่วม “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) เพื่อช่วยเหลืองานทางราชการในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ รวมถึงเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป