วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ปภ.แบ่งชัด 4 พื้นที่รับมือไฟป่าหมอกควัน สั่งเน้นปฏิบัติการเชิงพื้นที่เข้มงวด มือเผาเน้นบังคับใช้กฎหมาย

25 ม.ค. 2018
5150

กองบัญชาการ ปภ. แห่งชาติ สั่งการ 65 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ดำเนินมาตรการเชิงพื้นที่อย่างเข้มงวด ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั่งการให้ 65 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ดำเนินมาตรการเชิงพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ควบคุมไฟป่า จัดทำแนวป้องกันไฟ จัดกำลังลาดตระเวน ประกาศเขตพื้นที่ห้ามเผา รวมทั้งจัดทำบัญชีผู้มีพฤติกรรมเข้าป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์

ทั้งนี้ให้บูรณาการประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหาร และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด, พื้นที่เกษตรกรรม ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร การห้ามเผาเด็ดขาด การรณรงค์ใช้สารย่อยสลาย หรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพดซากวัสดุพืช และการแปรวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำสารชีวมวล การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ รวมทั้งจัดอาสาสมัครเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรลักลอบเผา, พื้นที่ชุมชน/เมือง ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกติการ่วมกันของชุมชน โดยใช้กลไกประชารัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันการเผาในพื้นที่ชุมชน/เมือง จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบล/หมู่บ้าน

นอกจากนี้ยังเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบมาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด และพื้นที่ริมทาง ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกำลังอาสาสมัครภาคประชาชน จิตอาสา ทำการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และกำจัดเศษวัสดุ ขยะ ใบไม้แห้ง ที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทาง เพื่อไม่ให้มีเชื้อไฟและใช้เป็นแนวกันไฟด้วย