สานต่อพระราชปณิธาน อำเภอปายแม่ฮ่องสอนยังเดินหน้าสร้าง “ฝายมีชีิวิต” ต่อเนื่อง

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการสร้าง “ฝายมีชีวิต” ณ บ้านแสงทองเวียงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้การสร้างฝายมีชีวิตตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ดำเนินการจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยที่ฝายมีชีวิตเป็นฝายรูปแบบใหม่ เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำหลาก และน้ำแล้ง เป็นการกำหนดแผนจัดการน้ำด้วยตนเองของชุมชน

ลักษณะฝายสร้างจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น หน้าฝายกว้าง 6 เมตร รวมหูช้างทั้งสองฝั่งกว้าง 15 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร กั้นลำน้ำห้วยม่วงก๋อน โดยใช้ไม้ไผ่สดปักลึกลงไปในดิน 1.50 เมตร เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความแข็งแรงของฝาย

เมื่อไม้ไผ่ที่ใช้ปักเจริญเติบโตผลิแตกออกเป็นต้นหยั่งรากลึกลงดิน ระบบนิเวศน์ของรากไม้ไผ่จะเป็นตัวยึดโครงสร้างฝาย ทำให้ฝายมีชีวิตมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ ฝายมีชีวิตมีอายุการใช้งานยาวนานราว 20 ปี

ฝายมีชีวิตบ้านแสงทองเวียงใต้ ได้สร้างขึ้นพร้อมกัน 2 แห่ง เป็นฝายมีชีวิตลำดับที่ 587, 588 ของประเทศ เป็นฝายมีชีวิตลำดับที่ 21, 22 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นฝายมีชีวิตลำดับที่ 12, 13 ของอำเภอปาย โดยการร่วมแรงร่วมใจจาก นางสุภาพ ศิริบรรสพ ภริยาแม่ทัพภาคที่ 3 นายจะเด็ด สุวรรณะ กำนันตำบลเวียงใต้ นายวีระชัย แสงทองอร่าม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ครูฝายจาก หน่วย ฉก.ทพ.36 แม่สะเรียง ครูโก๋ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 พร้อมชาวบ้านตำบลเวียงใต้ โดยมีผู้ร่วมสร้างฝายทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 250 คน