วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กรมการขนส่งทางบก ผุดแอพพลิเคชั่น DLT eForm ปรับลุ๊คขนส่งให้ “เร็วขึ้น ง่ายขึ้น””

25 ม.ค. 2018
1890

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางในการพัฒนา และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อยกระดับงานบริการให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่อยู่เสมอ ที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ เพื่อลด เลิกการใช้เอกสาร และลดขั้นตอน ทำให้การต่อทะเบียนและชำระภาษีรถ ไม่จำเป็นต้องเขียนคำขอรับบริการ ไม่ต้องใช้เอกสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

รวมทั้งได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการมารับบริการ โดยมีการติดประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนต่างๆ ณ จุดรับบริการ ภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm ให้เป็นแหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม และข้อมูลการติดต่องานบริการด้านทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เช่น การจดทะเบียนรถ การแจ้งไม่ใช้รถ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ชำรุด การโอนรถ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกเรื่องทางทะเบียนรถ

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร วิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ สถานที่ดำเนินการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้มาติดต่อรู้ขั้นตอน จัดเตรียมหลักฐานครบถ้วน กรอกคำขอที่บ้านได้ล่วงหน้า ไปติดต่อถูกต้องตรงจุด ซึ่งจะช่วยลดเวลาการรอคิว จึงถือว่าเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการรูปแบบใหม่ของกรมการขนส่งทางบก ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล นำไปสู่การยกระดับบริการภาครัฐที่ “เร็วขึ้น ง่ายขึ้น”

ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตกรมการขนส่งทางบกเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มข้อมูลการให้บริการ ของกรมการขนส่งทางบกทุกด้าน เช่น ด้านทะเบียนรถขนส่ง ใบอนุญาตประกอบการ สถานีขนส่ง โรงเรียนสอนขับ และสถานตรวจสภาพรถ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น