วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“ปนัดดา” เยี่ยมสถานพินิจฯ ปทุมธานี ทั้งพบปะสนทนาทั้งรับบทครู…สอนพิเศษ

18 ม.ค. 2018
2091

วันที่ 17 ม.ค.61 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยสถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี ได้ดำเนินการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามโปรแกรมบำบัดต่างๆ ที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกำหนด

อาทิ โปรแกรมบำบัดยาเสพติด บำบัดพื้นฐาน การส่งเยาวชนเข้าเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลรายงานศาล การจัดกิจกรรม “To Be Number One” การมีส่วนร่วม เช่น ชมรมร้านบัวกาแฟ ชมรมทำอาหารว่าง เป็นรายได้เข้ากองทุนฯ และกิจกรรมด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย อาทิ ซีพีออล รร.ปทุมวิไล สพป.เขต 1, 2, 4 มรภ.วไลอลงกรณ์ และ มรภ.พระนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกรรมการสงเคราะห์ ผู้พิพากษาสมทบ เข้ามาให้การดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ สถานพินิจฯ ยังมีโครงการบวชเรียนจำวัด ณ วัดอรุณรัศมี จ.เพชรบูรณ์ ระยะเวลา 10 วัน

นอกจาการมาตรวจเยี่ยม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ยังได้ทำหน้าที่ครูสอนพิเศษให้กับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี โดยให้ข้อคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในช่วงที่เข้ารับการฝึกอบรม สำหรับนำไปใช้กับการดำรงชีวิตภายหลังออกจากสถานพินิจฯ ได้แก่ เรื่องของความรู้รักสามัคคี ความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความตรงต่อเวลา หน้าที่พลเมือง ความไม่หลงลืมตัว ความประหยัด

รวมถึงเรื่อง การใช้สื่อโซเชียลด้วยความระมัดระวัง ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อแน่ว่าเด็กและเยาวชนได้รับการอบรมตามกระบวนการดังกล่าว เด็กๆ ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ประการสำคัญ คือ จะช่วยกันเป็นกำลังอันสำคัญของครอบครัว สังคม และอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบไป