วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“รวมพลคนกู้ภัย” ปภ.เขต 10 เตรียมจัดยิ่งใหญ่อีกครั้ง 29 ม.ค.61 กว่า 200 คน รวมพลังที่ลำปาง

09 ม.ค. 2018
2112

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง เตรียมจัดโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561” 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน บูรณาการความร่วมมือจัดการภัยพิบัติ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน โดยเฉพาะสมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศล และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการสิ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ คือความเป็นเอกภาพ จะต้องอาศัยความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์กัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ต้องบูรณาการร่วมกัน ในการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนในสถานการณ์ภัยขนาดใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน บนฐานความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกันในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมในระดับประเทศ

ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย ปี 2561” โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลในการจัดการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย เวทีเสวนา, การจัดแสดงนิทรรศการ, การแสดงและสาธิตการกู้ภัย และการทดสอบทักษะการกู้ภัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ

 

ภาพกิจกรรม : จากแฟ้มภาพ ปี 2559