วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เคาะแล้ว Land Logistics Hub ชี้พื้นที่กว่า 500 ไร่ที่เกาะคาเจ๋ง ลำปางเตรียมชง ครม.พิจารณา

จังหวัดลำปางเร่งผลักดันสร้าง Land Logistics Hub ศูนย์กลางเชื่อมโยงและกระจายสินค้า ในพื้นที่ภาคเหนือ AEC และ GMS

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้จ้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการสร้างศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางบกของภาคเหนือ Land Logistics Hub ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์ระบุว่าพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีความเหมาะสมสำหรับการสร้าง Land Logistics Hub บนเนื้อที่ของกรมธนารักษ์ จำนวน 500 ไร่

บริเวณโรงงานน้ำตาลอำเภอเกาะคา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) จังหวัดลำปางจึงได้เร่งผลักดันการสร้าง Land Logistics Hub ดังกล่าว โดยนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ซึ่งหากสามารถดำเนินการสร้าง Land Logistics Hub ได้สำเร็จ จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมเป็นอย่างมาก ทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียง

รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ จะมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เพิ่มขึ้น 1 – 5% ในปีแรก เกิดการจ้างงานภาคโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 5% และภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจังหวัดลำปาง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 4.1% โดยคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน Land Logistics Hub ในอนาคตอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าเริ่มต้นประมาณ 12.4 ล้านบาท